Energetický ombudsman dáva do pozornosti…

Energetický ombudsman, dlhoročne pôsobiaci v energetickej oblasti, chrániaci práva zraniteľných odberateľov v energetike, upozorňuje na prijatú energetickú legislatívu  z  22.06.2022 (parlamentná tlač 975), ktorú následne podpísala aj prezidentka SR.

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) schválili rozsiahlu novelu  zákona č. 251/2012 z. z. o energetike, ktorou súčasne zmenili aj ďalší podstatný zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach, návrh z dielne Ministerstva hospodárstva SR . Najväčší dopad na tvorbu regulovaných koncových cien za energie (elektrina, plyn…) pre domácnosti, malých a stredných podnikateľov, živnostníkov, domovy sociálnych služieb a bytových domov  (zraniteľní odberatelia) má zákon – č. 250/2012 Z. z.. Touto schválenou novelou poslanci zrušili regulovanie cien za komoditu elektrina a plyn a uzákonili, že od 01.10.2022 všetci zraniteľní odberatelia budú platiť za elektrinu a plyn vo faktúrach za ceny trhové (nie za regulované ceny), ktorú nakúpia licencovaní dodávatelia energií na veľkoobchodnom trhu (pražská/lipská burza). Už v júni 2022 v čase schvaľovania tejto novely boli ceny elektriny a plynu na burze vyššie o cca 3- násobok oproti predchádzajúcemu roku a v čase písania tohto článku sú už cca 10-násobné vyššie  oproti predchádzajúcemu roku na burze (zdroj: www.kurzy.cz) . Touto novelou, ktorá je účinná od 01.10.2022 de facto schválili poslanci NR SR úpadok našej ekonomiky a hospodárstva t. j. bankrot tisíce malých a stredných firiem a živnostníkov, spadnutie do energetickej chudoby drvivej väčšiny obyvateľstva, pre nemožnosť si zakúpiť iba za primerané ceny energie (do 30.09.2022 v legislatíve zakotvené), keďže nebudú mať finančné zdroje na zaplatenie trhových cien energie.

Ako dôkaz vyššie uvedeného tvrdenia energetický ombudsman dáva pre porovnanie najdôležitejšie zákonné ustanovenia zákona č. 250/2012 Z. z. platné a účinné do 30.09.2022 a od 01.10.2022, čo potvrdzuje aj dôvodová správa k tejto novele:

  • 3 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. (do 30.09.2022): Účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite.“
  • 3 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. (od 01.10.2022): Účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané a konkurencieschopné ceny a v určenej kvalite.“
  • 12 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. (do 30.09.2022): Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú efektívnosť a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom. Ekonomickou efektívnosťou sa rozumie veličina vyjadrujúca vzťah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a ich ekonomickými účinkami.“
  • 12 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. (od 01.10.2022): „Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ekonomickú efektívnosť a primeraný zisk vrátane rozsahu investícií, ktoré možno do ceny započítať, alebo ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré boli započítané v cene schválenej alebo určenej úradom. Ekonomickou efektívnosťou sa rozumie veličina vyjadrujúca vzťah medzi hodnotovo vyjadrenými vstupmi a ich ekonomickými účinkami. Cena za dodávku elektriny podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo cena za dodávku plynu podľa § 11 ods. 5 písm. b) musí zahŕňať predpokladané náklady na nákup elektriny alebo plynu na veľkoobchodnom trhu s elektrinou alebo plynom, ostatné ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu vo výške určenej podľa § 40 ods. 1 písm. h).“

Na základe vyššie uvedeného energetický ombudsman apeluje na poslancov NR SR, aby okamžite zmenili energetický zákon č. 250/2012 a ďalšie súvisiace zákony do 01.10.2022 tak, aby zabránili energetickej chudobe väčšiny obyvateľov a bankrotu tisícov podnikateľov na Slovensku.  Ochrana a stabilita energetického odvetvia má pre každý štát strategický význam a preto majú vlády právo dohliadať na ceny účtované za tovary a služby, aby sa zabezpečilo, že tieto tovary a služby sú poskytované verejnosti primeraným spôsobom

Dostupnosť energie (elektrina, plyn, teplo, voda) sú nevyhnutným predpokladom rozvoja priemyslu a obchodu, uspokojovania základných potrieb obyvateľov a sociálnej politiky. Preto na súčasnej energetickej kríze by sa mali v prvom rade podieľať všetky energetické firmy , aj za cenu určitých ekonomických strát. V tejto súvislosti by Vláda SR mala začať uvažovať o tom, či by sa nemalo pristúpiť k odkúpeniu strategických energetických spoločností do vlastníctva štátu. Ich privatizácia by bola vo všeobecnom hospodárskom záujme Slovenskej republiky, čo by v budúcnosti mohlo zabrániť  k podobným situáciám, s akými sa v súčasnosti stretávame.

Autor: JUDr. Monika Jankovičová, energetický ombudsman

www.energetickyombudsman.sk