ECB zvýšila úrokové miery o 25 bázických bodov

BRATISLAVA – Inflácia ďalej klesá, no stále sa očakáva, že zostane príliš dlho na príliš vysokej úrovni.

Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. V záujme ráznejšieho napredovania inflácie k stanovenému cieľu sa Rada guvernérov dnes rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov.

Dnešné zvýšenie sadzieb vychádza z jej hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Podľa septembrových makroekonomických projekcií odborníkov ECB pre eurozónu má priemerná inflácia dosiahnuť 5,6 % v roku 2023, 3,2 % v roku 2024 a 2,1 % v roku 2025. Projekcie na roky 2023 a 2024 boli upravené nahor a projekcia na rok 2025 naopak nadol. Zvýšenie projekcií na roky 2023 a 2024 je predovšetkým odrazom vyššej úrovne cien energií. Základné cenové tlaky zostávajú naďalej vysoké, hoci väčšina ukazovateľov začala mierne klesať. Odborníci ECB mierne upravili projektovanú trajektóriu vývoja inflácie bez cien energií a potravín na v priemere 5,1 % v roku 2023, 2,9 % v roku 2024 a 2,2 % v roku 2025. Transmisia doterajšieho zvyšovania úrokových sadzieb, o ktorom rozhodla Rada guvernérov, je naďalej výrazná. Podmienky financovania sa ďalej sprísnili a v čoraz väčšej miere tlmia dopyt, čo je dôležitý faktor návratu inflácie na cieľovú úroveň. Vzhľadom na rastúci vplyv tohto sprísňovania na domáci dopyt a zhoršovanie prostredia medzinárodného obchodu odborníci ECB podstatne znížili svoje projekcie hospodárskeho rastu. Podľa nich má tempo hospodárskeho rastu eurozóny dosiahnuť 0,7 % v roku 2023, 1,0 % v roku 2024 a 1,5 % v roku 2025.

Na základe aktuálneho hodnotenia Rada guvernérov usudzuje, že kľúčové úrokové sadzby ECB už dosiahli úroveň, ktorá pri dostatočne dlhom zachovaní podstatným spôsobom prispeje k včasnému návratu inflácie na cieľovú úroveň. Budúce rozhodnutia Rady guvernérov zabezpečia nastavenie kľúčových úrokových sadzieb ECB na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude potrebné. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa Rada guvernérov bude naďalej riadiť aktuálnymi údajmi. Rozhodnutia Rady guvernérov o úrokových sadzbách budú vychádzať predovšetkým z jej hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 20. septembra 2023 zvyšujú na 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.

Bázický bod je jedna stotina percentuálneho bodu. Označuje sa symbolom ‱ odvodeným od symbolu pre percento (%), ktorý označuje jednu stotinu (1100). Štyri nuly v symbole reprezentujú jednu stotinu z jednej stotiny (1100 z 1100), teda 110 000. Táto hodnota sa používa napríklad vo finančnej štatistike na vyjadrenie veľmi malých zmien v percentuálnych bodoch. Príklad. Zmena úrokovej miery z 2,75 % na 3,1 % znamená zmenu o 0,35 percentuálneho bodu, t. j. o 35 bázických bodov (o 35 ‱).

Objem portfólia programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) sa postupným a predvídateľným tempom znižuje, keďže Eurosystém už istinu zo splatených cenných papierov nereinvestuje v plnej výške.

 

Pokiaľ ide o núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

Počas splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne prehodnocovať úlohu cielených refinančných operácií a ich priebežného splácania v nastavení svojej menovej politiky.

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky okrem toho umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.