ECB: nízka inflácia nízke úroky, nákupy dlhopisov

FRANFURT NAD MOHANOM / BRATISLAVA – Cenová stabilita znamená rast cien na úrovni 2 percent vo výhľade na najbližšie roky. Uvádzajú to Franfurtské hárky, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska.

Tak znie hlavný výsledok viac než rok a pol trvajúcej revízie stratégie menovej politiky Európskej centrálnej banky.  Jedným dychom je potrebné dodať, že pre udržiavanie stability budú odchýlky od cieľa smerom nadol a nahor rovnako nežiaduce. Ceny bývania, vplyvy klimatických zmien pritom postupne budú hrať dôležitejšiu úlohu pri
posudzovaní toho, či sú ceny stabilné. Opatrenia menovej politiky ako nákupy štátnych dlhopisov alebo úvery
bankám za zvýhodnených podmienok za predpokladu primeraného úverovania firiem budú súčasťou
bežného výkonu menovej politiky. Doteraz sa o nich uvažovalo ako o mimoriadnych opatreniach. Ak budú
úrokové miery blízko nule, budú sa používať razantne, čoho sprievodným javom môže byť, že inflácia niekedy
dočasne prekročí 2 percentá.