Dôvera spotrebiteľov v obchode v marci stúpla

BRATISLAVA – V marci sa mierne zvýšila dôvera spotrebiteľov v obchode. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 2 percentuálne body (p.b.) na hodnotu 3,0. Rast bol ovplyvnený najmä pozitívnym hodnotením súčasných, rovnako aj očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov). Výraznejšiemu rastu indikátora bránil vyšší stav zásob tovarov.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo negatívne len 28 % respondentov, čo je o 5 p.b menej ako vo februári. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (4) zvýšilo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 7 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú najmä v sektore maloobchodu v nešpecializovaných predajniach (prevažne supermarkety) a v maloobchode so zariadeniami IKT v špecializovaných predajniach. Negatívne trendy prevládajú v podnikoch s počtom zamestnancov od 50 do 99 a v Trenčianskom kraji. Úroveň zásob tovarov (5) sa medzimesačne zvýšila o 4 p. b, ale 92 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 38 % respondentov (o 6 p. b. viac ako vo februári), znižovanie uviedlo 15 % respondentov (o 2 p. b. menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 47 % firiem. Výsledné saldo v tomto ukazovateli (14) sa po očistení od vplyvu sezónnosti v porovnaní s februárom znížilo o 1 p.b.. Zvýšené požiadavky na dodávateľov očakávajú respondenti v maloobchode s pohonnými látkami a obchody s ostatným tovarom pre domácnosť. Podobný trend očakávajú podniky s počtom zamestnancov 100 a viac a z regiónov najmä v Nitrianskom a Bratislavskom kraji.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace pokračovali optimistické nálady. V porovnaní s februárom sa sezónne očistené saldo (14) zvýšilo o 3 p.b. Rast podnikateľských aktivít v nasledujúcich troch mesiacoch očakávajú najmä v maloobchode v nešpecializovaných predajniach a v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach. Podľa veľkostných skupín v podnikoch so 100 a viac zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Žilinského a Banskobystrického kraja.

Vývoji zamestnanosti  hodnotia podniky maloobchodu priaznivejšie ako vo februári, očakávajú zvýšený počet zamestnancov. Sezónne očistené saldo je oproti februáru vyššie o 10 p.b. (7). Znížil sa podiel respondentov (77 %) ktorí o zmenách neuvažujú a narástol podiel tých, ktorý očakávajú rast zamestnanosti (17 %).. Rast počtu zamestnancov očakávajú najmä podniky predaja zariadení IKT v špecializovaných predajniach a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach. Rovnaký trend očakávajú podniky s počtom zamestnancov 100 a viac a v Bratislavskom kraji.

Hodnotenie očakávaného vývoja cien sa oproti predchádzajúcim obdobiam zmenilo, 26 % oslovených respondentov (o 12 p.b. viac ako vo februári) predpokladá rast cien tovarov. Výsledné sezónne očistené saldo (16) v porovnaní s januárom narástlo o 9 p.b. Rast cien predpokladajú najmä respondenti v maloobchode s pohonnými látkami,  v maloobchode v nešpecializovaných predajniach a v maloobchode s potravinami v špecializovaných predajniach. Najvyšší podiel respondentov očakávajúcich rast cien tovarov je v podnikoch s 20 až 49 zamestnancami a v Banskobystrickom kraji.