Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity Erika Pastoráková o ďalších 70 rokoch

BRATISLAVA – Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity si tohto roku pripomína 70 rokov od založenia. Finančné noviny oslovili dekanku fakulty pani Eriku Pastorákovú.

Ako nadväzujete na 70 rokov skúseností fakulty?

Národohospodárska fakulta je už sedem desaťročí súčasťou ekonomického vzdelávania a vychovala množstvo úspešných absolventov. Kvalitu svojej činnosti potvrdila fakulta vo všetkých doterajších akreditáciách a evaluačných procesoch. Ako prvá z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave získala v roku 2021 akreditáciu nových študijných programov podľa prísnych kritérií SAAVŠ. Národohospodárska fakulta veľmi dobre obstála aj v hodnotení VER (Verification of Excellence in Research), ktoré sa zameriava na výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť na vysokých školách v SR. Zamestnanci a študenti fakulty majú na čo nadväzovať. Na Národohospodárskej fakulte budeme aj naďalej klásť dôraz na líderstvo vo všetkých oblastiach činnosti. Či už ide o kvalitné vzdelávanie, excelentný výskum, medzinárodnú spoluprácu, zodpovednosť smerom k spoločnosti. Chceme zintenzívniť aktivity aj v oblasti internacionalizácie pedagogického procesu ako aj výskumu, a využiť prostriedky z Plánu obnovy na získanie doktorandov a ďalších vyučujúcich zo zahraničia. Súčasne budeme neustále reflektovať potreby trhu práce pri rozvíjaní študijných programov.

Ako dnes prebiehajú prijímacie pohovory? Aké poznatky by mal mať uchádzač?

Uchádzači o štúdium študijného programu v 1. aj 2. stupni štúdia na Národohospodárskej fakulte si podávajú prihlášku elektronickou formou. Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia (s výnimkou študijného programu Ekonómia a právo) pozostáva z písomných testov zo všeobecných študijných predpokladov a z cudzieho jazyka (podľa výberu uchádzačov). V časti študijné predpoklady ide o základné poznatky z oblasti ekonómie, matematiky a náuky o spoločnosti. Uchádzači o štúdium študijného programu Ekonómia a právo musia preukázať znalosti okrem všeobecných študijných predpokladov a cudzieho jazyka ešte aj z dejepisu, náuky o spoločnosti a z logiky.

Aký je pomer domácich a zahraničných študentov?

V súčasnosti je podiel zahraničných študentov na celkovom počte študentov fakulty približne 10%. Okrem slovenských študijných programov, v ktorých študujú zahraniční študenti z Ukrajiny a Srbska, ponúka Národohospodárska fakulta  aj študijné programy v anglickom jazyku a to vo všetkých troch stupňoch štúdia. Na bakalárskom stupni ide o Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku, na inžinierskom stupni Financie a dane v anglickom jazyku a Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku, na doktorandskom štúdiu Ekonómia v anglickom jazyku. V súčasnosti zaznamenávame nárast záujmu o študijné programy vyučované v anglickom jazyku zo strany zahraničných študentov z celého sveta.

Ako fakulta pomáha študentom z Ukrajiny?

Po vypuknutí vojnového konfliktu spustila Ekonomická univerzita v Bratislave špeciálny program FREE MOVER – UKRAJINA v rámci ktorého privítala vysokoškolských študentov z Ukrajiny. Popritom zrealizovala sériu ďalších krokov s cieľom pomôcť študentom, akademickým spolupracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ktoré zahŕňali aj materiálnu a finančnú pomoc, odpustenie rôznych poplatkov, mimoriadne štipendium, psychologickú podporu, koučing, ubytovanie pre blízkych rodinných príslušníkov či zbierku.

 

Aké sú spoločné študijné programy, s akými zahraničnými vysokými školami, univerzitami?

Národohospodárska fakulta realizuje v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave unikátne spoločné študijné programy Ekonómia a právo (1. stupeň štúdia) a Právo a ekonómia (2. stupeň štúdia). Okrem toho majú študenti NHF možnosť získať dvojitý diplom s Nottingham Trent University (Veľká Británia), University of Pavia (Taliansko), University of Coimbra (Portugalsko) a pripravuje sa dohoda o dvojitom diplome so SolBridge International School of Business (Južná Kórea).

Aký je záujem o tretí stupeň vysokoškolského štúdia?

Národohospodárska fakulta má akreditované dva študijné programy v treťom stupni štúdia. V študijnom programe Financie študujú doktorandi v slovenskom jazyku v dennej aj externej forme, kým v študijnom programe Ekonómia študujú doktorandi výlučne v anglickom jazyku. Záujem o štúdium v týchto študijných programoch prevyšuje kapacitné možnosti fakulty. V akademickom roku 2023/2024 sa do prvého ročníka zapísalo 12 doktorandov.

Aké je uplatnenie absolventov na trhu práce?

Národohospodárska fakulta poskytuje svojim študentom vzdelávanie porovnateľné s renomovanými zahraničnými univerzitami. Absolventi NHF sú žiadaní na trhu práce, čo potvrdzuje vysokú úroveň kvality vo vzdelávaní. Svojich študentov pripravuje fakulta s vedomím, že zamestnania zanikajú, ale schopnosti a poznatky pretrvajú.

Čo robí fakulta v oblasti vedeckého výskumu?

Vedeckovýskumná činnosť na fakulte sa prejavuje predovšetkým v príprave a riešení výskumných projektov, vzdelávacích projektov, publikačnej činnosti akademických pracovníkov a organizácii vedeckých podujatí. Tvoriví pracovníci NHF sú zapojení do viacerých domácich a zahraničných výskumných projektov, spolupracujú aj s hospodárskou praxou. Výsledkom riešenia projektov sú kvalitné publikačné výstupy, ktoré v značnej miere prispievajú k úspechom v rámci národných aj medzinárodných akreditačných hodnotení. Zamestnanci a študenti fakulty pravidelne získavajú rôzne odborné a vedecké ocenenia (napr. Cena guvernéra NBS, Danubius Young Scientist Award, Študentská osobnosť Slovenska, Cena Literárneho fondu, Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave a ďalšie).

Vaše želanie do ďalších 70 rokov života fakulty?

Dnes, 70 rokov kontinuálnej práce na poli vysokoškolského vzdelávania potvrdilo našu kvalitu, prispôsobivosť, odolnosť, energiu a entuziazmus. Dnes vieme kto sme, aké sú naše silné a aj slabé stránky, a vieme aj to, aké hodnoty zdieľame ako komunita najlepších ekonómov na Slovensku. Do ďalších 70 rokov prajem Národohospodárskej fakulte, jej študentkám a študentom, vysokoškolským pedagogógom a zamestnancom veľa zdravia, síl, vytrvalosti, domácej i medzinárodnej akceptácie a množstva dobrých nápadov a rozhodnutí. Želám si, aby Národohospodárska fakulta obstála v neustále sa meniacich podmienkach a naďalej úspešne napĺňala svoje poslanie ako moderná, medzinárodne akceptovaná vzdelávacia a výskumná inštitúcia. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, že spájajú svoje meno a svoj život s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity.

 

Fotografie: Ekonomická univerzita v Bratislave.