Dane klesli oproti minulému roku o 6,9 %

BRATISLAVA –  Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 542,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 2 282,5 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2020 schodok vo výške 4 665,7 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 611,2 mil. eur (-6,9 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 539,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 66,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 13,5 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,8 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 31,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 20,6 mil. eur

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 107,7 mil. eur (-11,3 %).

Medziročný nárast príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 92,6 mil. eur (+112,1 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 83,9 mil. eur (+13,4 %). Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov o 127,3 mil. eur, kapitálových príjmov o 4,7 mil. eur a úrokových príjmov o 0,5 mil. eur. Naopak pokles bol zaznamenaný v rámci administratívnych poplatkov o 45,1 mil. eur a pri príjmoch z prenájmu majetku o 3,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 62,5 mil. eur (-8,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 87,5 mil. eur (+8,0 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 31,4 mil. eur (+17,1 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 15,2 mil. eur (-2,4 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 969,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 271,4 mil. eur (+13,2 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 971,6 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19