Cenný papier je zmluva s investorom a firmou

Cenné papiere sú zmluvou medzi spoločnosťou a investorom, ktoré vyjadrujú majetkové, alebo dlhové práva. Je to vzťah medzi určitým subjektom – firmou, samosprávou, alebo štátom a investorom. Prečo sa táto zmluva uzatvára?

Ten kto vydáva cenný papier, ale aj ten čo ho kupuje, veria, že budú mať z tohto vzťahu úžitok. Jedna strana získa peniaze, a druhá strana sa bude dostávať zisk z jej hospodárenia.

Majetkový cenný papier predstavuje vlastníctvo. Patria medzi ne obyčajné (kmeňové) akcie a preferenčné akcie. Obyčajné akcie umožňujú majiteľovi zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti, zúčastňovať sa na ňom, svojim hlasovaním sa podieľať na riadení spoločnosti a rozdeľovaní zisku a má nárok na vyplácané dividendy. Preferenčné akcie nemajú hlasovacie práva, ale ich majitelia majú prednostné právo na vyplatenie dividend. Dividenda sa rozdeľuje zo zisku spoločnosti akcionárom. Ide o peňažné plnenie, ktoré sa vypláca k určitému dátumu, ku ktorému sa zisťuje kto bol akcionárom firmy.

Majetkové cenné papiere majú menovitú a trhovú hodnotu. Menovitá hodnota je vyznačená na písomnom, alebo elektronickom doklade o cennom papieri. Menovitá hodnota akcie môže byť napríklad 1 000 EUR. Trhová hodnota je cena akcie na verejnom trhu. Ak sa akcia predáva a kupuje napríklad za 1 100 EUR, znamená, že tejto sume je rovná jej trhová hodnota. Majiteľ majetkového cenného papiera nemá nárok na to, aby mu firma vrátila peniaze, ktoré do nej vložil. Môže to urobiť len vtedy, ak firma odkupuje svoje vlastné akcie.

Dlhové cenné papiere sú pôžičkou investora firme, samospráve, štátu. K bežným dlhovým cenným papierom patria zmenky, pokladničné poukážky, dlhopisy podnikov, dlhopisy samospráv, dlhopisy štátu, dlhopisy finančných inštitúcií, či dlhopisy medzinárodných finančných inštitúcií. Dlhopisové cenné papiere majú lehotu splatnosti, ide o časové obdobie po ktorom investor dostane finančnú čiastku, ktorú požičal. Pokladničné poukážky majú a zmenky môžu mať lehotu splatnosti menšiu ako jeden rok. Dlhopisy majú lehotu splatnosti najmenej rok a viac ako rok. Investor má nárok na vrátenie sumy, ktorú požičal tomu subjektu, ktorý vydal. Počas času kedy je dlhopis medzi investormi, ich majitelia majú nárok na výnos. Ten sa vyjadruje úročením dlhopisu.

Existujú zaručené a nezaručené dlhopisy. Pri zaručených dlhopisoch je požičaná suma zabezpečená určitou časťou majetku subjektu, ktorý vydal cenný papier.  Cenné papiere sa rozlišujú na hodnotené a nehodnotené. Hodnoteným cenným papierom sa prideľujú známky  a označuje sa pojmom rating.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.