Bakalárska práca Krištúfkovej nemá zadanie, jej školiteľ nevie poriadne pracovať s literatúrou

BRATISLAVA –  Bakalárska práca poslankyne za politickú stranu Sme rodina – Boris Kollár Petry Krištúfkovej nemá zadanie. Vyplýva to z Centrálneho registra záverečných prác (CRZP), ktorý vedie Centrum vedecko-technických informácii. V práci je tvrdenie, źe neexistuje koncepcia štátnej rodinnej politiky po roku 2011. Existovala v roku 2010.

Finančné noviny sa zaujímajú o danú problematiku. Média majú slúžiť verejnosti. Verejnosť, alebo obyvatelia platia dane, z ktorých sa financujú činnnosť politikov. Medzi nich patrí Petra Krištúfová.

SME RODINA je slovenské politické hnutie pôsobiace od roku 2011. Predsedom hnutia je podnikateľ Boris Kollár. Z hľadiska ideológie je hnutie zložito vymedzené. Boris Kollár ho nepovažuje ani za ľavicové, ani za pravicové.

Vráťme sa však kbakalárskej práci Petry Kristúfkovej. Na tretej strane práce je len nadpis Zadanie. Strana, na ktorej mal byť text zadania nie je nič, presnejšie žiaden text okrem nadpisu Zadanie. Podľa dokumentu Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní je zadanie v záverečnej práci jej nevyhnutnou súčasťou. Za kvalitu práce zodpovedá autor a školiteľ. Za obhajobu práce zodpovedá oponent a komisia. Petra Krištúfková ju obhájila.

Petra Krištúfková obhájila prácu v roku 2019 na pôde Stredoeurópskej vysoká školy v Skalici. Témou práce boli Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života – rodiny. Práca obhájila v študijnom odbore 1626 ochrana a využívanie krajiny. Čo má životné prostredie spoločné s ekonomikou a sociológiou rodiny sa nedočítame. Školiteľom práce bol Jozef Minďas. Oponoval ju Jozef Vlčej.

Práca hodnotí sobášnosť a rozvodovosť, mieru chudoby a výdavky štátu na sociálnu ochranu rodiny. Teoretická časť neobsahuje citát ani jednej programovej knihy z danej oblasti, a ani citát len zo základného slovníka The New Palgrave Dictionary The World of Economics, kde encyklopedický článok rodina napísal americký ekonóm Gary S. Becker. Práca používa niektoré údaje z roku 2011, hoci ju autorka písala v roku 2019. Záverečná práca vždy vypovedá o úrovni poznatkov školiteľa. Neobsahuje žiadne články z časopisu Štatistika a demografia, ktorý vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky. Neobsahuje ani materiály, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal v zborníku z medzinárodnej konferencie z roku 2011. Venovala sa  téme kvalita života v podmienkach globalizácie. Školiteľ práce nepozná ani len základný indikátor chudoby. Je to Giniho index.
Giniho koeficient je číselná charakteristika diverzifikácie. Využíva sa najmä na vyjadrenie rozloženie bohatstva v spoločnosti. Zároveň je často používaným indexom príjmovej alebo dôchodkovej nerovnosti v spoločnosti. Najčastejšie sa uplatňuje v ekonómii, demografii či sociológiu. Nadobúda hodnoty od nuly do jednej. Giniho koeficient vynásobený stomi (* 100) nazývame Giniho index. Jedná sa o rovnakú štatistiku, vyjadrenú iba na škále od 0 do 100.

 

Školiteľ Petry Krištúfkovej nepozná ani Inštitút pre výskum práce a rodiny. Neodporúčal diplomantke ani jednu jeho prácu, alebo výskum. Autorka práce nevidí, že by na Slovensku bola koncepcia podpory rodín, najmä neúplných rodín. Keď písala prácu, ešte jej nepredpísali okuliare.

 

Vláda Slovenskej republiky v roku 2010 prijala Koncepciu štátnej rodinnej politiky. Je voľne dostupná v sieti tu. Jednoducho povedané Petra Krištúfková ju nepozná, alebo ju nehľadala.

Boris Kollár, predseda strany SME RODINA je tiež absolventom Stredoeurópskej vysokej školy. V bakalárskej práci sa venoval šrotovaniu automobilov a v magisterskej tomu, že keď je teplá zima, treba použiť umelé zasnežovanie. Článok o záverečných prácch Borisa Kollára nájdete v tomto hyperlinkovom odkaze.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.