Bachledová: mechanizmy ideológie KSČ a knihy

Marianna Bachledová vydala monografiu  Ideológia v paratextoch k prekladovej literatúre 1968 – 1989. Vydalo ju vydavateľstvo  Bellianium Univerzity Mateja Bella.

Monografia predstavuje výsledky výskumu, ktorý prebiehal v rokoch 2014 – 2018 s cieľom doplniť obraz o vydavateľskej činnosti na území Slovenska v sledovanom období 1968 – 1989. Výskumným zámerom bolo preskúmať, ako pracovali ideologické mechanizmy v súvisiacich paratextoch. Ide o tému úzko prepojenú s politickou situáciou: skúmané obdobie je v československej histórii známe ako tzv. normalizácia. Sprísnenie ideologickej kontroly v oblasti kultúry bolo reakciou mocenských štruktúr na pokus o určitú demokratizáciu spoločnosti v podobe Pražskej jari (1968), ktorú členovia KSČ vnímali ako subverziu voči samotnej podstate socialistickej spoločnosti.

Paratexty, ale takzvané sekundárne texty, sú príslušenstvom knižného i mimoknižného priestoru, v ktorom sa odohráva proces literárnej, respektíve knižné komunikácie. Podľa miesta výskytu možno rozlíšiť paratexty na vonkajšie, teda takzvané epitexty a vnútorné, teda takzvané Peritexty.

Oba typy paratextov sa ďalej členia na: verbálne, napríklad titul diela, záložkové texty, predhovor a doslov, poznámky a neverbálne, napríklad formát, edičný rad, písmo, papier; a na verejné
paratexty, ako napríklad, titul, meno autora, tlačené venovanie, prológ, epilóg, komentáre či záložkové texty, ale aj a súkromné ako napríklad rukopisné venovanie či ručné dopisovanie poznámok. Za nimi nasledujú autorské paratexty ako autorský predslov, autorské poznámky, titul, motto, ale aj vydavateľské napríklad edičná poznámka, záložkový text, doslov, texty s technickými a vydavateľskými údajmi a mediátorské napríklad anotácie knižnice, reklamy obchodu.