Akcionári Slovenských elektrární sa dnes s vládou dohodli na zmiernení dopadov rastu cien elektriny

BRATISLAVA – Dočasné opatrenia majú stlmiť dopady nárastu cien elektriny najmä na zraniteľné skupiny ľudí tak, aby neohrozili budúcnosť najväčšieho výrobcu elektriny v SR.

Majoritný akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť Slovak Power Holding, podpísala s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom financií SR Memorandum o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov.

Slovak Power Holding sa v memorande zaväzuje podniknúť také kroky, aby si Slovenské elektrárne mohli vyhradiť pre roky 2023 a 2024 elektrinu, ktorú by predali pre vybrané skupiny odberateľov za fixné ceny. Podľa Memoranda by sa pre vybrané skupiny odberateľov malo vyčleniť 6,15 terawatthodín za cenu 61,20 EUR. Celková hodnota podpory bude predstavovať približne 850 miliónov eur.

Vláda zároveň týmto sťahuje návrh zákona z tzv. nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorej prijatím by hrozil konkurz Slovenských elektrární. Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva sa zaviazali, že v rokoch 2022 až 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu akejkoľvek novej dane, odvodu, poplatku, špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mohla finančne ohroziť Slovenské elektrárne.

„Akcionári Slovenských elektrární ponúkli mechanizmus pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva na roky 2023 – 2024, tak aby nebola ohrozená životaschopnosť firmy, jej schopnosť dodržať svoje záväzky voči bankám a veriteľom, a zároveň aby sme mohli pokračovať v prácach na uvedení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky a dokončení 4. bloku. Práve tieto nové zdroje zabezpečia energiu pre Slovensko na dlhé obdobie do budúcnosti práve v čase, keď Európa čelí a bude čeliť nedostatku stabilných dodávok elektrickej energie,“ konštatuje Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

„Dohodou sa podarilo odvrátiť hroziaci ekonomický kolaps Slovenských elektrární. Veríme, že tento model podpory sa nám podarí obhájiť pred financujúcimi bankami a nájdeme u nich pochopenie,“ pripomína zástupca akcionára Jan Špringl, člen predstavenstva Energetického a průmyslového holdingu.

„Oceňujeme, že slovenská vláda reflektovala na argumenty akcionárov a vedenia spoločnosti a som rád, že sme mohli nájsť vecné riešenie pre obe strany,“ dodal Michele Bologna, zástupca akcionára – skupiny Enel.

O Slovenských elektrárňach

Viac než 64,3 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární. Elektrina, ktorú dodávajú do siete, pokrýva približne 60 % spotreby krajiny. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 94 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon ku koncu roka 2021 bol 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť  Slovesnké elektrárne, a.s. má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel). Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.