ABECEDA EONOMIKY A EKONÓMIE – ekonometria

Ekonometria je aplikácia štatistických metód na ekonomické údaje s cieľom dať empirický obsah ekonomickým vzťahom.

Presnejšie povedané, je to “kvantitatívna analýza skutočných ekonomických javov založená na súbežnom vývoji teórie a pozorovania, súvisiaca vhodnými metódami dedukcie”. Úvodná učebnica ekonómie opisuje ekonometriu ako umožňujúcu ekonómom “preosiať hory údajov a extrahovať jednoduché vzťahy”. Jan Tinbergen je jedným z dvoch zakladateľov ekonometrie.  Druhý, Ragnar Frisch, tiež vytvoril termín v zmysle, v akom sa používa dnes. 

Základným nástrojom ekonometrie je model viacnásobnej lineárnej regresie.  V štatistike je lineárna regresia štatistický model, ktorý odhaduje lineárny vzťah medzi skalárnou odpoveďou a jednou alebo viacerými vysvetľujúcimi premennými, tiež známymi ako závislé a nezávislé premenné.

Ekonometrická teória využíva štatistickú teóriu a matematickú štatistiku na hodnotenie a vývoj ekonometrických metód.   Ekonometrici sa snažia nájsť odhady, ktoré majú žiaduce štatistické vlastnosti vrátane nezaujatosti,  efektívnosti  a konzistentnosti.  Aplikovaná ekonometria využíva teoretickú ekonometriu a údaje z reálneho sveta na hodnotenie ekonomických teórií, vývoj ekonometrických modelov, analýzu ekonomickej histórie a prognózovanie.