ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – marginalizmus

Marginalizmus, je pojem pochádzajúci z latinského jazyka, spojenie slov  marginalia, čo znamená margo = okraj, hranice.  Je to myšlienkový smer založený na teórii marginálneho (hraničného) úžitku.

Marginalizmus je pojem používaný buď pre označenie špecifickej metódy, alebo aj celej školy neoklasickej ekonómie. V prvom prípade ide o postup v mikroekonomickej a makroekonomickej analýze založený na využívaní diferenciálneho a integrálneho počtu; v zásade ide o zisťovanie hypotetických zmien jednej veličiny za predpokladu, že sa iná veličina, s ňou vzájomne závislá, bude meniť v určitom rozsahu a tempe, zatiaľ čo ostatné okolnosti se meniť nebudú. Prvopočiatky marginálnej analýzy možno sledovať u A. R. J. Turgota, D. Bernoulliho a D. Ricarda v zákone klesajúcich výnosov pôdy. Ako synonymum neoklasickej školy je marginalizmus spájaný predovšetkým s teóriou hraničného úžitku, teóriou hraničnej produktivity, prípadne ďalšími koncepciami neoklasickej ekonómie.

Teória hraničnej užitočnosti alebo teória marginálneho úžitku je teória, podľa ktorej hodnota a cena tovarov nie je určovaná veľkosťou výrobných nákladov (ako v klasickej ekonómii a marxistickej ekonómii), ale subjektívnym pocitom uspokojenia poslednou jednotkou danej zásoby určitého tovaru.