ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – inovácia

Inovácia je praktická realizácia nápadov , ktorých výsledkom je zavedenie nových tovarov alebo služieb alebo zlepšenie ponuky tovarov alebo služieb.

ISO TC 279 v norme ISO 56000:2020 definuje inováciu ako „nový alebo zmenený subjekt, realizujúci alebo redistribuujúci hodnotu.  Iní majú iné definície; spoločným prvkom v definíciách je zameranie sa na novosť, zlepšenie a šírenie myšlienok alebo technológií.

Inovácie často prebiehajú prostredníctvom vývoja efektívnejších produktov, procesov, služieb,  technológií,  umeleckých diel  alebo obchodných modelov , ktoré inovátori sprístupňujú trhom ,vládam a spoločnosti.

Inovácia súvisí s vynálezom , ale nie je to isté: inovácia je vhodnejšia na to, aby zahŕňala praktickú implementáciu vynálezu, teda novú/vylepšenú vlastnosť, aby mala zmysluplný vplyv na trh alebo spoločnosť, a nie všetky inovácie si vyžadujú nový vynález.  Opakom inovácií je exnovácia.

Inovácia je nová idea či koncept v ekonomickej oblasti, teda (vy)nájdenie nových alebo vylepšených produktov, služieb, procesov či technológií,  a jej zavedenie do praxe; inými slovami: komplexná zostava aktivít od invencie až po implementáciu invencie. V užšom zmysle je to len kreatívny proces, v ktorom sa kombinujú existujúce veci novým spôsobom s cieľom vyrobiť/ponúknuť jedinečnú vec, v ešte užšom zmysle je to len nová idea či koncept.

Do ekonómie termín inovácia ako špecifický termín zaviedol rakúsky a americký ekonóm Joseph Alois Schumpeter vo svojej práci Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Teória hospodárskeho vývoja) z roku 1911.

Inováciu definoval  presadenie (teda nie len vynájdenie) novej kombinácie výrobných faktorov (podnikateľmi), pričom neskôr v texte ako inováciu označuje priamo túto novú kombináciu. Inovácia je podľa jeho hypotézy to, čo spôsobuje rast hospodárstva; v čase absencie inovácií sa hospodárstvo pohybuje v stereotypnom kruhu.

Rozlišoval 5 alternatív nových kombinácií výrobných faktorov:

 • zavedenie nových produktov, resp. pôvodných produktov s novými vlastnosťami
 • zavedenie nových výrobných metód a nových metód predaja
 • používanie nových materiálov
 • nová organizácia trhovej pozície (napr. vytvorenie alebo prelomenie monopolu)
 • otváranie nových trhov.

Český ekonóm František Valenta chápe inováciu ako “akúkoľvek zmenu vo vnútornej štruktúre výrobného organizmu, teda akýkoľvek prechod od pôvodného k novému stavu.”  Zaviedol členenie, ktoré hodnotí kvalitu inovácie z hľadiska intenzity inovačných zmien.

 • inovácia -1. stupňa – degenerácia – objekt stráca svoju funkčnosť
 • inovácia 0. stupňa – regenerácia – obnova pôvodných kvalít, snaha udržať objekt v pôvodnom stave
 • inovácia 1. stupňa – extenzívne zväčšenie – napr. príjem viacerých ľudí
 • inovácia 2. stupňa – zmena vzťahov – reorganizácia vzájomných vzťahov, napr. presun výroby na výkonnejšie stroje
 • inovácia 3. stupňa – adaptácia kvality – menšie kvalitatívne zmeny na objekte
 • inovácia 4. stupňa – nový variant – vylepšenie niektorých významných funkcií objektu
 • inovácia 5. stupňa – nová generácia – kvalitatívna zmena všetkých významných funkcií objektu
 • inovácia 6. stupňa – nový druh – zmena koncepcie objektu so zachovaním pôvodného princípu
 • inovácia 7. stupňa – nový rod – úplná zmena pôvodného princípu, napríklad operácia skalpelom nahradená operáciou laserom
 • inovácia 8. stupňa – nový kmeň.