ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ uložil pokuty v súhrnnej výške vyše 252 tisíc eur podnikateľom v autobusovej doprave

BRATISLAVA / ŽILINA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal v nadväznosti na podnet od Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) prešetrovanie v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s užívaním autobusových staníc v ŽSK.

Na základe výsledkov prešetrovania PMÚ začal z vlastného podnetu voči dvom podnikateľom prevádzkujúcim autobusové stanice v ŽSK samostatné správne konania vo veci možného zneužitia dominantného postavenia.  

Po preskúmaní informácií a podkladov získaných počas správnych konaní PMÚ dospel k záveru, že správanie oboch podnikateľov bolo v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Svoje dominantné postavenie, podľa PMÚ, podnikatelia zneužili na nimi prevádzkovaných autobusových staniciach uplatňovaním neprimerane vysokého poplatku za autobusový spoj voči autobusovým dopravcom, ktorý dopravcom hradil (resp. refundoval) samosprávny kraj.

Dňa 11. 6. 2024 PMÚ vydal voči obom podnikateľom rozhodnutia.

Prvým rozhodnutím uložil podnikateľovi ako prevádzkovateľovi autobusových staníc v ŽSK pokutu vo výške 218 500 eur. Podľa zistení PMÚ podnikateľ v dominantnom postavení uplatňoval v období od 1. 1. 2019 do dňa vydania rozhodnutia voči autobusovým dopravcom na 4 autobusových staniciach neprimerane vysoký poplatok za autobusový spoj.

Druhým rozhodnutím PMÚ uložil podnikateľovi ako prevádzkovateľovi autobusovej stanice v ŽSK pokutu vo výške 34 000 eur. Rovnako zistil, že podnikateľ v dominantnom postavení od 1. 7. 2020 do dňa vydania rozhodnutia uplatňoval voči autobusovým dopravcom na ním prevádzkovanej autobusovej stanici neprimerane vysoký poplatok za autobusový spoj.

Súčasne s pokutami PMÚ uložil podnikateľom povinnosť zdržať sa daného správania a odstrániť protiprávny stav do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Autobusové stanice, ktorých sa konanie podnikateľov týka, sa primárne využívajú na účely prímestskej autobusovej dopravy, prípadne mestskej hromadnej dopravy, t. j. dopravy vykonávanej vo verejnom záujme. Zvýšené náklady autobusových dopravcov v konečnom dôsledku znášajú verejní obstarávatelia týchto dopravných služieb (kraj, mestá), keďže dopravcom uhrádzajú straty z prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy. Tento neodôvodnený nárast poplatkov za spoj na autobusových staniciach uvedených podnikateľov mal teda dopad najmä na ŽSK, keďže narástla suma, ktorú kraj vynakladá na prímestskú autobusovú dopravu zo svojho rozpočtu.

PMÚ si pre úplnosť dovoľuje uviesť, že od 1. 7. 2024 budú služby autobusových staníc (len služby poskytované pre dopravcov) regulované vyššími územnými celkami. Od tohto dátumu nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (PDF, 203 kB).

Ani jedno z rozhodnutí PMÚ zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči nemu v zákonnej lehote opravný prostriedok (rozklad).

O začatí správnych konaní informoval PMÚ v roku 2023 prostredníctvom tlačových správ dostupných na webovom sídle PMÚ.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.