Zisťovanie o IT technológiách bude do konca júla

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR začína realizovať zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov. Dotkne sa 5 060 slovenských domácností v 172 obciach a mestách SR, ako aj v mestských častiach Bratislavy a Košíc. Zber údajov potrvá do 31. júla roku 2021.

„V súlade s prijatými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 uskutoční ŠÚ SR zber údajov v prvej fáze elektronicky,“ zdôrazňuje Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva. Elektronický formulár sa bude nachádzať na webovej stránke ŠÚ SR. Domácnosti, ktoré nevyplnia elektronickú verziu dotazníka, navštívia po zlepšení pandemickej situácie zamestnanci ŠÚ SR a vyplnia s ich členom papierovú verziu dotazníka.

Zisťovanie o IKT sa realizuje podľa spoločnej medzinárodnej metodiky Eurostatu vo všetkých krajinách EÚ. Cieľom je zaznamenať úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zistiť úroveň využívania internetu a rôznych technológií jednotlivcami. Získané údaje umožnia porovnať aj pokrok a rozvoj informačnej spoločnosti v SR v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

Aké údaje zisťovaním získame?

Výsledkom budú údaje o prístupe domácností a jednotlivcov k vybraným informačno-komunikačným technológiám, o periodicite a účele používania internetu, o využití internetu na vzdelávacie aktivity, o nakupovaní cez internet, resp. o spôsobe a miere využitia elektronickej komunikácie s verejnými inštitúciami.

Súčasne poskytne prehľad aj o využití nástrojov dostupných cez internet na ochranu osobných a dôverných údajov či o využití postupov identifikácie k online službám vrátane druhov bezpečnostného softvéru.

V roku 2021 sa osobitne získajú dáta o ovládaní základných a vyšších digitálnych zručností jednotlivcov (Modul – Elektronické zručnosti). Základné digitálne zručnosti sa budú zisťovať otázkami o schopnosti kopírovať alebo presúvať súbory v počítači, o sťahovaní alebo inštalácii softvéru alebo aplikácií, o zmene nastavenia softvéru, aplikácie alebo zariadenia (ide napr. o úpravu jazyka, farieb, kontrastu, veľkosti textu, ponuky a panela nástrojov). Vyššie digitálne zručnosti sa budú zisťovať otázkami o schopnosti jednotlivca používať pokročilé funkcie na spracovanie a analyzovanie údajov, používanie softvéru, ktorý umožňuje upraviť fotografie, video alebo programovanie v rôznych programovacích jazykoch.

Dáta sú chránené

Údaje z dotazníkov slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa zákona o štátnej štatistike (č. 540/2001 Z. z.) a zákona o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Z. z). Informácie zo zisťovania 2021 budú zverejnené do konca roka 2021 v centrálnej databáze ŠÚ SR – DATAcube. a v publikácii: Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2021.

“Všetkým osloveným domácnostiam, sa chceme vopred poďakovať za ich účasť na zisťovaní a poskytnutí informácií, ktoré sú potrebné a jedinečné pre celú našu spoločnosť,”podčiarkuje Róbert Vlačuha.