Základné pojmy spojené s procesom migrácie

S procesom migrácie sa spájajú rôzne procesy. V súčasnosti sa vo verejnom priestore vyskytujú rôzne výklady a interpretácie migrácie. Finančné noviny prinášajú základné pojmy spojené s migráciou.

Dočasne zamestnaní migranti – kvalifikovaní, alebo nekvalifikovaní zamestnanci, ktorí

zostávajú v prijímajúcej krajine na určité obdobie, ktoré je definované v pracovnej zmluve so zamestnancom. Niekedy sa označujú aj pojmom migranti na dohodu.

Legálny migrant – migrant, ktorý sa zamestná na základe povolenia vstupu do krajiny prinajmenej na rok. Cieľová krajina sa pre neho stáva jeho krajinou pobytu. Z hľadiska krajiny pôvodu bude emigrantom a z hľadiska cieľovej krajiny je imigrantom.

Migrant – na medzinárodnej úrovni neexistuje všeobecne priznanej definície. Zvyčajne sa považuje, že pojem migrant v sebe zahŕňa všetky prípady, keď človek slobodne prijíma rozhodnutie o migrácii, kvôli osobnému pohodliu a bez vonkajšej intervencie spojenej s prinútením. Tento pojem sa používa vo vzťahu ku všetkým osobám a členom rodiny, ktorí sa presídľujú do inej krajiny, alebo regiónu kvôli zlepšeniu vlastných materiálnych, alebo sociálnych podmienok a zlepšenia vlastnej a rodinnej perspektívy.

Migrácia – proces presunu obyvateľstva cez medzinárodnú hranicu štátu, alebo cez hranicu regiónu v rámci jednej krajiny. Migrácia zhŕňa akýkoľvek druh premiestňovania, nezávisle od jeho dĺžky, sklady a príčin, presídlených osôb, vysídlených osôb.

Vnútorná migrácia – presun ľudí z jedného regiónu krajiny s cieľom, alebo zámerom vyhľadania nového miesta bydliska. Takáto migrácia môže byť dočasná, alebo trvalá. Vnútorní migranti sa presúvajú z jedného regiónu do druhého, ale ostávajú v rámci hraníc tej istej krajiny. Príkladom môže byť migrácia z vidieka do mesta.

Vnútorná pracovná migrácia – presun ľudí z jedného regiónu krajiny s cieľom, alebo zámerom vyhľadania pracovného. Môže byť dočasná, ako napríklad dochádzanie do práce, alebo trvalá, spojená so zmenou miesta bydliska.

Migrácia s návratom – premiestnenie osoby, ktorá sa vracia do krajiny svojho pôvodu alebo na miesto trvalého pobytu, zvyčajne po prinajmenej ročnom pobyte v inej krajine.  Tento návrat môže byť dobrovoľný, alebo nedobrovoľný. Migrácia s návratom môže byť aj dôsledkom dobrovoľnej repatriácie.

Návrat – v širokom zmysle slova ide o udalosť, alebo o proces návratu z cieľovej krajiny migrácie do materskej krajiny. Návrat môže byť v rámci hraníc územia jednej krajiny, alebo aj mimo hraníc danej krajiny.

Nelegálny migrant – osoba, ktorá v dôsledku nelegálneho vstupu do krajiny, alebo po skončení platnosti jeho víza, nemá legálny štatút v tranzitnej, alebo prijímajúcej krajine. Termín sa používa k migrantom, ktorí porušujú pravidlá vstupu do tej, ktorej krajiny, alebo aj v prípade akejkoľvek inej osobe, ktorá nemá právo pobytu v prijímajúcej (cieľovej krajine). Používajú sa tiež nasledovné pojmy: tajný / nezákonný /protizákonný / nedokumentovaný migrant/migrant s pobytom porušujúcim zákony.

Podporovaná migrácia – presun obyvateľstva, ktorí sa uskutočňuje pri podpore štátu, štátov, alebo medzinárodných organizácií, ako protiklad spontánnej, samostatnej migrácii.

Pracovná migrácia – presun ľudí vo vnútri krajiny, alebo medzi krajinami, kvôli naplneniu neobsadených pracovných miest. Migrácia je dôležitá charakteristika ekonomického rozvoja. Existuje príťažlivosť regiónov a krajín z hľadiska migrantov kde existuje nedostatok zamestnancov, a taktiež odstredivé sily, ktoré vytláčajú migrantov kvôli vysokej miere nezamestnanosti alebo neúplnou zamestnanosťou.. Jedným z dôsledkov migrácie je permanentné ekonomické  zaostávanie  krajín, alebo regiónov, ktoré sú zdrojom migrujúcich zamestnancov.

Zjednodušená migrácia – napomáhanie, alebo podpora legálnej migrácie prostredníctvom zjednodušenia presunu obyvateľov. Napomáhanie môže byť napríklad vo forma uľahčenia získania pracovného povolenia.