Vláda: financovanie projektov zelenými dlhopismi

BRATISLAVA –  Vláda podporí  vydávanie takzvaných zelených dlhopisov a ich obchodovanie na kapitálovom trhu. Ich predajom by sam mali financovať projekty, ktoré zlepšujú kvalitu životného prostredia. Konštatujú to podklady pre Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR.

Vydávanie dlhopisov je v súčasnoti časoov náročným procesom. Je spoejný s poplatkami. Na tento proces dohliada Národná banka Slovenska. Získavanie úveru z komerčnej banky je rýchlejšie a lacnejšie V úvahách Ministerstva financií SR nie je popis ako sa zrýchli a zlacnie vydávanie dlhopisov.

Podľa publikácie Investopedia je zelený dlhopis, anglicky green bond, typom dlhového cenného papiera. Ten je určený na získavanie peňazí na projekty v oblasti klímy a životného prostredia. Tieto dlhopisy sú zvyčajne spojené s aktívami a sú kryté súvahou emitujúceho subjektu, takže zvyčajne vykazujú rovnaký úverový rating ako ostatné dlhové záväzky svojich emitentov. Dlhopis je cenný papier, ktorého vydavateľ si požičiava na kapitálom trhu. Má nominálnu hodnotu napríklad 1 000 uer. Jeho výnos je napríklad ročne 5%. Majiteľ teda ročne dostáva 50 eur. Po uplynutí lehoty splatnosti sa majiteľovi platí nominálna hodnota, teda 1 000 eur. Zelené dlhopisy môžu mať daňové úľavy, napríklad, že sa neplatí daň z výnosu, teda zo spomínaných 50 eur.

Vláda navrhne nástroje pre motiváciu bánk na financovanie trvalo udržateľných a ekologických projektov, napríklad prostredníctvom takzvaných zelených dlhopisov, alebo prostredníctvom motivačného nastavenia výpočtu požiadaviek na kapitál bánk pri financovaní trvalo udržateľných a ekologických projektov.

Vláda kvôli  finančnej gramotnosti spotrebiteľskej verejnosti zabezpečí vzdelávacie kampane. Podporí tak nielen zodpovedné hospodárenie rodín, lepšie investičné rozhodnutia obyvateľov, vrátane dôchodkového sporenia, vyššiu ochranu zraniteľných skupín pred úžerou ale aj celkovú finančnú stabilitu na Slovensku.  Finančné vzdelávania žiakov a študentov podporí v školách a bude hľadať spôsoby efektívneho finančného vzdelávania študentov pedagogických fakúlt ako sprostredkovateľov vedomostí.

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Štandard súboru znalostí sa v rôznych krajinách od seba odlišuje. Finančná gramotnosť nemá stanovenú pevnú hranicu, podľa ktorej možno určiť, či je človek gramotný alebo nie. Podstatná je miera skutočnej, nie subjektívne vnímanej, finančnej gramotnosti človeka.

Vláda upraví pravidlá distribúcie finančných služieb s cieľom kvalitnejších služieb, vyváženého postavenia zainteresovaných strán a zvýšenia zodpovednosti finančných sprostredkovateľov. Vláda prehodnotí stav v oblasti úverov na bývanie a v prípade potreby príjme opatrenia na zlepšenie konkurenčného prostredia a prenos úverov. V spolupráci s NBS bude dbať na to, aby sa zadlžovanie obyvateľstva zvyšovalo udržateľnou mierou, ktorá zodpovedá ekonomickým fundamentom a zabezpečí odolnosť domácností a bánk aj krízových časoch.

Vláda zváži presunutie Finančnej spravodajskej jednotky pod Ministerstvo financií SR z dôvodu rastúcej dôležitosti v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ako aj presúvania problematiky prania špinavých peňazí z Rady ministrov vnútra na Radu ministrov financií. Zriadi Úrad pre správu majetku za správu zaisteného a prepadnutého majetku v trestnoprávnom konaní, ale aj v konaní v oblasti daňovej, colnej a boji proti terorizmu.

Vzhľadom na zvýšené náklady firiem a komerčných bánk a v súlade s preferenciou väčšiny obyvateľov, vláda zavedie možnosť zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby významne obmedzila obeh 1 a 2 centových mincí na Slovensku. Použije pritom podobné princípy ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti. Takisto vláda prehodnotí limity pre platby v hotovosti a aktuálne nastavenie bankového odvodu. Urobí tak aj s ohľadom na odporúčania Európskej centrálnej banky zachovať primerané časové obmedzenie jeho platnosti  a finančnú stabilitu bankového sektora.

Úvahy Ministerstva financií SR sa môžu, ale aj nemusia dostať do Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky.