Varovanie automobilového priemyslu V4 vládam

Združenia automobilového priemyslu krajín V4 vyzývajú zákonodarcov EÚ, aby prijali ambiciózne, ale zároveň realistické ciele pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá po roku 2020.

“Poukazujeme na skutočnosť, že prechod na čistú mobilitu (ekologicky čisté dopravné prostriedky – poznámka Finančné noviny) vyžaduje viac ako len výrobu čistejších vozidiel, preto vyzývame naše vlády a EÚ aby zaviedli a udržali integrovaný prístup k budúcej politike v oblasti CO2 a aby bola čistá mobilita so riešená širokým spektrom podporných opatrení. Zavádzaním prijateľných alternatívnych palív je odpovedajúca infraštruktúra jedným z hlavných predpokladov reálneho vstupu na trh, ” konštatuje vyhlásenie.

Producenti automobilov tvrdia, že automobilový priemysel prispieva vo veľkej miere k hospodárskemu rastu vyjadreného HDP, veľkosti exportu a zamestnanosti krajín V4. V najbližších rokoch musia však čeliť mnohým problémom, vrátane prechodu na čistú mobilitu. Všetky nové právne predpisy ovplyvňujúce automobilový priemysel musia preto zohľadniť uvedené skutočnosti, v kontexte významných dôsledkovkonkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti v stredoeurópskom regióne, ale aj v EÚ ako celku.

Tvrdia, že sú odhodlaní pokračovať v dekarbonizácii dopravy a následne privítať a podporovať všetky účinné a ekonomicky realizovateľné spôsoby zníženia emisií CO2 u cestných vozidiel.  Producenti zdôrazňujú, že zatiaľ priemerné emisie CO2 z nových automobilov vyrobených v EÚ sa od roku 2005 už znížili o 28% a do roku 2021 by tieto zníženia mali predstavuje 42%. Domnievajú sa však, že nariadenie navrhnuté Komisiou, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy pre nové osobné áutomobily a nové ľahké komerčné vozidlá nie je plne technologicky neutrálne a môže obmedziť plynulosť,
hospodárnosť a sociálnu prijateľnosť prechodu na mobilitu s nízkymi emisiami.

“Aby sme umožnili navrhnutý spôsob prechodu, vyzývame zákonodarcov, aby sa sústredili iba na cieľ do roku 2030 a aby tento bol realistický, teda nastaviť ho na úroveň 20%. Keďže ciele špecifických emisií do roku 2022 nebudú byť výrobcom známe, dodatočný cieľ pre rok 2025 im neposkytuje dostatok času, nezohľadňuje realitu trhu. To by sa malo prejaviť v navrhovanej referenčnej hodnote pre vozidlá s nulovou a nízkou emisiou, ” píšu predstavitelia automobilového priemyslu.

Dosiahnutie cieľov bude vo veľkej miere závisieť od záujmu zákazníkov obstarať si vozidlá so s alternatívnymi pohonnýmijednotkami, vrátane dostupnosti infraštruktúry alternatívnych palív.  To má zásadnú a významnú rolu.

Producenti navrhujú, aby v návrh nariadenia obsahoval mechanizmus podmienenosti, ktorý by umožnil prispôsobenie cieľa z roku 2030 realite trhu. Súčasne je potrebné, aby sa zavádzanie podporilo podpornými opatreniami vlád a EÚ. Nakoniec zdôrazňujú, že udržanie konkurencieschopnosti priemyslu v budúcnosti si vyžaduje spoluprácu zúčastnených aktérov, či už zo súkromného alebo verejného sektora. Okrem toho táto spolupráca nemôže byť obmedzená na jednu krajinu, ale mala by vychádzať aj z tradície a sily V4 regiónu v automobilovom priemysle a EÚ ako celku.

Návrh Nariadenia z 8. novembra 2017 určuje ciele emisií CO2 na úrovni 15% v roku 2025 a 30% v roku 2030 v porovnaní s rokom 202, ktorý by odmenil výrobcov predávajúcich určitý podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami (ZLEV) (najmenej 15% do roku 2025a 30% do roku 2030), ktoré definujú ZLEV ako vozidlo s menej ako 50 g CO2 / km (WLTP) a počítajú len čisté BEV ako jedno vozidlo, medzi 0 a 50 g hodnoty CO2 / km pre menej ako jednu jednotku