Usmernenie MF SR č. MF/016332/2021

BRATISLAVA – Podľa § 45 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného
postupu pri uplatňovaní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Celý text usmernenia je tu.