Údaje z fariem, aj domáci pomôžu reálne zlepšiť celkovú poľnohospodársku politiku Európskej únie

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR urobí malý poľnohospodársky cenzus.

Jeho cieľom je získať jedinečné informácie o agrárnom sektore, obrábanej pôde aj o chove hospodárskych zvierat.  Oslovených bude takmer 17-tisíc fariem, samostatne hospodáriacich roľníkov a domácností.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Slovensko sa pridáva k celoeurópskemu projektu štatistického zisťovania v poľnohospodárstve Integrované zisťovanie fariem 2023, ktoré sa nazýva aj ako „malý poľnocenzus“. Do konca tohto roka tak úrad získa údaje ktoré budú porovnateľné s údajmi ostatných štátov Európskej únie a jeho výsledky poslúžia najmä k formovaniu domácej a celoeurópskej politiky v tomto odvetví. Ide o výberové zisťovanie, ktorého výsledky zaktualizujú stav štruktúry slovenského poľnohospodárstva. Cieľom zisťovania je vytvoriť jednotný rámec na tvorbu porovnateľnej štatistiky v rámci EÚ týkajúcej sa štruktúry poľnohospodárskych podnikov a metód poľnohospodárskej výroby.

Aké štatistické informácie získame zo zisťovania?

Výsledky Integrovaného zisťovania fariem 2023 majú priniesť unikátne informácie o rôznych skutočnostiach ako napríklad o počte fariem, priemernom veku farmárov, zamestnaných rodinných príslušníkoch na farmách, odpracovaných hodinách, či počte sezónnych pracovníkov. Okrem toho sa zisťuje aj aktuálna výmera a využitie obhospodarovanej pôdy, štruktúra pestovaných plodín a chovaných zvierat, ale aj to, koľko zvierat sa chová a plodín pestuje v takzvanom ekologickom systéme, využívanie a stav zavlažovacích zariadení, počty poľnohospodárskych strojov, ako aj využívanie najmodernejšej techniky. Väčšina ukazovateľov sa sleduje za časové obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023. Výsledky budú publikované výlučne v agregovanej forme.

Ako bude zisťovanie prebiehať?

Štatistický úrad osloví 16 844 farmárov, a to 10 205 registrovaných podnikateľských subjektov a takmer 7-tisíc domácností, ktoré si privyrábajú obrábaním pôdy alebo chovom hospodárskych zvierat. Podnikatelia v rastlinnej a živočíšnej výrobe už dostali formulár Poľ 20-93 do elektronických schránok, domácnostiam bol distribuovaný poštou spolu s vysvetľujúcim oslovovacím listom.

Domácnosti môžu vyplniť štatistický formulár v papierovej forme, alebo v elektronickom prostredí podľa postupu uvedenom v liste od Štatistického úradu SR. V prípade potreby odbornej pomoci možno vypĺňanie formulára konzultovať so zamestnancami úradu, kontakty sú uvedené vo formulári.

Ako často sa zisťovanie realizuje?

Podľa právnych predpisov Európskej únie sa komplexné zisťovania (vyčerpávajúci cenzus) v oblasti poľnohospodárstva realizujú v 10-ročných intervaloch (posledný v rokoch 2020). Následne sa každé tri roky robia menšie výberové zisťovania (predtým v roku 2016 a teraz v roku 2023). Realizujú sa v celej EÚ podľa rovnakej metodiky. Zisťovania prinášajú nové, unikátne a jedinečné podrobné informácie o stave slovenského poľnohospodárstva. Na Slovensku sa zisťovali údaje z približne 34-tisíc fariem, vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov a domácností, ktoré si privyrábajú obrábaním pôdy alebo chovom hospodárskych zvierat.

Kde nájdeme výsledné štatistky zo zisťovania?

Základné informácie z aktuálneho zisťovania budú zverejnené začiatkom roka 2025 v databáze Eurostatu, ako aj v centrálnej databáze Štatistického úradu SR v DATAcube. Finálne výsledky budú zverejnené aj v plánovaných dvoch publikáciách, ktoré budú publikované v priebehu roka 2025.