Učebnica praktických cvičení z makroekonómie

BRATISLAVA – Eva Muchová, Marta Martincová, Peter Leško a Karol Trnovský vydali vo vydavateľstve Wolters Kluwer knihu praktických cvičení z makroekonómie.

Je určená pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Autori pracujú na katedere ekonómie Národohospodárskej fakukulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Kniha je zostavená zo štyroch blokov. Prvým je úvod do makroekonómie. Druhý sa zaoberá ekonomikou v dlhodobom období. Tretí je venovaný ekonomike v krátkodobom období. V poslednom bloku praktickej učebnice sa autori venujú stabilizačnej politike a otvoreným otázkam.

Texty sú skonštruované tak, že v úvode sú teoretické východiská a za nim nasledujú cvičenia k tej, ktorej  téme.

Makroekonómia skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa takzvanými agregátnymi (súhrnnými) veličinami ako je inflácia, nezamestnanosť, menová a fiškálna (rozpočtová) politika štátov, ekonomický rast. Venuje sa štúdiu agregátnej ponuky a agregátneho dopytu na trhoch  produktov,  práce a  kapitálu.

Pojme makroekonómia pochádza z gréckych slov μακρός — «dlhý», «veľký», οἶκος — «dom» a νόμος — «zákon».  Tento termín prvýkrát použil Ragnar Frisch 14. augusta 1934. John Maynard Keynes je považovaný za zakladateľa modernej makroekonomickej teórie po tom, čo v roku 1936 vydal knihu The General Theory of Employment, Interest, and Money.