SZRB: nulové úročenie úverov pre podniky

BRATiSLAVA – SZRB poskytne podnikateľom viac úverov s možnosťou 0 % úroku bez dodatočných záruk žiadateľa.

Vďaka predĺženiu lehoty MF SR Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) ďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver s bonifikáciou úroku. Podnikatelia, ktorí splnia kritériá na získanie úveru SZRB tak majú šancu, za predpokladu splnenia podmienok bonifikácie, získať výhodný úver s možnosťou 0 % úroku.

V nadväznosti na predĺženie lehoty Ministerstvom financií SR (MF SR) na predkladanie žiadostí malým a stredným podnikom bude Slovenská záručná a rozvojová banka naďalej prijíma žiadosti o Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 do 30. 6. 2022. Táto finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Úver je určený na miernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch (ďalej aj „MSP“) poskytnutím finančnej pomoci a podporu malého a stredného podnikania formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

„SZRB poskytla od spustenia úverového programu Podnikateľ 2020 slovenským firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur. Sme pripravení prijímať ďalšie žiadosti v Bratislave aj prostredníctvom našej regionálnej pobočkovej siete. Vyvinieme maximálnu snahu na ich urýchlené a hladké spracovanie“ vyjadril sa Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda  predstavenstva SZRB.

Malý či stredný podnik alebo samostatne zárobkovo činná osoba môže zo SZRB získať od 10-tisíc do 350-tisíc eur. Ide o finančné prostriedky na to, aby preklenuli náročné obdobie svojho podnikania spôsobené pandémiou. Splatnosť zvýhodneného úveru je tri roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a., pričom bonifikácia úroku podnikateľovi tento úrok môže znížiť na 0 %. Prvý rok pritom podnikateľ istinu úveru nemusí splácať. Úver je možné získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.

Na získanie bonifikácie úroku musí firma alebo SZČO minimálne prvých dvanásť mesiacov udržať svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Viac informácií o podmienkach výhodného úveru nájdete na www.szrb.sk/files/files/Prevadzkovy%20uver%20PODNIKATEL%202020(1).pdf