Stavebníctvo v novembri medziročne kleslo o 3,2 %, spomalil ho dvojciferný pokles prác v zahraničí

BRATISLAVA – Výkon stavebníctva v novembri 2022 druhý mesiac za sebou medziročne klesal. Ovplyvnil ho najmä prepad produkcie v zahraničí, zatiaľ najvyšší v roku 2022. Do mínusu sa dostala aj domáca produkcia, a to vplyvom poklesu ostatných stavebných prác.

Stavebná produkcia1) v novembri klesla medziročne o 3,2 %2) a dosiahla hodnotu3) takmer 680 mil. eur. November bol tak siedmym mesiacom v roku 2022, kedy stavebná produkcia v stálych cenách nedokázala vyprodukovať hodnotu ako pred rokom.

Medzimesačne, po zohľadnení sezónnych vplyvov, bola stavebná produkcia oproti predchádzajúcemu mesiacu nižšia o 2 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku (jej podiel na celkovej produkcii tvoril takmer 92 %) klesla v porovnaní s novembrom 2021 o 0,2 %. Dve podielovo najvýznamnejšie položky boli medziročne v pluse, nová výstavba4) bola vyššia o 2,2 %, opravy a údržba o 1,3 %. Napriek tomu nedokázali potiahnuť domácu produkciu nahor a jej pokles ovplyvnil výrazný prepad významovo najmenšej položky stavebnej produkcie, ostatných prác takmer o polovicu (do ostatných prác patria práce pre geologický prieskum, odpratávanie zeminy či demolácie na miestach, kde sa nadväzne nebude stavať).

Z hľadiska výrobného zamerania medziročne klesli práce na budovách o 5,1 %, ich podiel na domácej produkcii predstavoval takmer 63 %. Práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic sa medziročne zvýšili o 9,2 %.

Celkový výsledok odvetvia ovplyvnili najmä práce v zahraničí, ktoré v novembri zaznamenali najvýraznejší pokles v roku 2022, takmer o 27 %.

V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2022 dosiahla stavebná produkcia objem takmer 5,7 mld. eur a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 klesla o 0,4 %. Domáca nová výstavba4) medziročne stúpla o 0,6 %, opravy a údržba ostali na úrovni minulého roka.

Poznámky

  • 1) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov
  • 2) indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015) a sú predbežné, za júl a august boli revidované v zmysle plánovaných revízií pre krátkodobé štatistiky, podľa ktorých sa spätne upravujú podľa definitívnych cenových indexov
  • 3) absolútne údaje sú v bežných cenách
  • 4) nová výstavba – výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií