Štatutárny audit a audítori v kocke (tretia časť)

BRATISLAVA –  Položili ste si niekedy otázku, čo je vlastne nezávislý audit a čo by ste mali vedieť nielen o samotnom štatutárnom audite, audítoroch či dohľade, ale aj o význame tejto nezávislej regulovanej profesie pre spoločnosť?

Zorientovať sa v tejto problematike vám v nasledujúcich riadkoch pomôžeme spolu s Ing. Zdenkou Kvaskovou, audítorkou a členkou prezídia Slovenskej komory audítorov (SKAU).

 Ako sa legislatíva, týkajúca sa auditu dostáva do praxe? Kto ju vydáva v rámci EÚ a na základe čoho sa realizuje na Slovensku?

– Od roku 1984 obsahuje smernica EÚ o štatutárnom audite požiadavky, ktorými sa riadia všetky štatutárne audity a audítori v EÚ. Dodatočné požiadavky, týkajúce sa auditov subjektov verejného záujmu sú obsiahnuté v Nariadení EP a Rady (EÚ) č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu (Nariadenie EÚ o audite) . Keďže legislatíva EÚ stanovuje len minimálne kritériá, členské štáty majú právomoc pridať náročnejšie požiadavky. U nás, v Slovenskej republike platí Zákon č. 423/2015 o štatutárnom audite, v ktorom boli uvedené predpisy EÚ implementované.

Kto v dohliada v rámci EÚ na audit ako taký?

– Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby každý členský štát zriadil špecializovaný orgán pre dohľad nad auditom (AOB), ktorý musí byť nezávislý od audítorov a audítorských spoločností. Tieto AOB dohliadajú na audítorov na národnej úrovni a spolupracujú na úrovni EÚ v rámci Výboru európskych orgánov dohľadu nad auditom (CEAOB). Na Slovensku úlohu dohľadu nad výkonom auditu plní  Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA).

Do akej miery determinujú medzinárodné štandardy samotný výkon profesie audítora?– Audítori dodržiavajú medzinárodné etické a audítorské štandardy vypracované nezávislými radami, IESBA a IAASB pôsobiacich v rámci IFAC. Tieto normy stanovujú minimálne požiadavky a praktické usmernenia pre nezávislý a vysokokvalitný audit, pričom zároveň pomáhajú globálnej konzistentnosti v auditoch. Samotné etické štandardy sa zameriavajú na nezávislosť audítora. Z tohto pohľadu Medzinárodné audítorské štandardy (ISA) určujú, ako audítor plánuje a vykonáva zákazku na audit a oznamuje výsledky. U nás, na Slovensku, každému licencovanému audítorovi vyplýva zo zákona povinnosť dodržiavať Medzinárodné audítorské štandardy (ISA) ako aj Etický kódex audítora SKAU, ktorý vyplýva z Medzinárodného etického kódexu.

Existujú opatrenia a „poistky“, zabezpečujúce nezávislosť a nestrannosť audítora?

– Právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné normy stanovujú osobitné požiadavky na nezávislosť audítorov. Súlad audítorov s týmito požiadavkami podlieha kontrolám nezávislých orgánov dohľadu v každom členskom štáte, pričom samotné audítorské firmy majú komplexné zásady na dodržiavanie týchto požiadaviek. V prípade subjektov verejného záujmu je výbor pre audit spoločnosti zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa audit vykonával nezávislým spôsobom. To zahŕňa predbežné schválenie akejkoľvek inej služby ako audit, ktorú má audítor poskytnúť, pričom sa presvedčí, že nezávislosť audítora nebude ohrozená. Ďalším opatrením, ktoré zaviedli právne predpisy EÚ s cieľom pomôcť posilniť nezávislosť audítorov, je povinná rotácia audítora / audítorskej firmy. A navyše – v Slovenskej republike upravuje nezávislosť audítora okrem Etického kódexu SKAU priamo aj Zákon o štatutárnom audite.

Spomínali ste povinnú rotáciu. Čo to je a čo v praxi znamená?

– Povinná rotácia audítora/audítorskej firmy znamená, že zákazka na audit má maximálne trvanie, aby sa posilnila nezávislosť audítora od kontrolovaného subjektu. Toto je jedno z opatrení nariadenia EÚ o audite pre subjekty verejného záujmu. Znamená to to, že  subjekty verejného záujmu sú povinné nájsť si novú audítorskú firmu po určitej dobe, ktorá je nariadením stanovená na 10 rokov. Členské štáty môžu na vnútroštátnej úrovni stanoviť kratšie obdobie alebo povoliť obmedzené predĺženie trvania zákazky na audit v prípade výberového konania alebo spoločného auditu (t. j. viac ako jedna firma vykonáva audit). V dôsledku toho existujú medzi európskymi krajinami rozdiely v trvaní audítorskej zákazky.

Na záver som si „odložil“ otázku, či a do akej miery môžu audítori poskytovať svojim klientom auditu aj iné služby…?

– Pri tejto otázke je potrebné zdôrazniť, že audítor v SR poskytuje audítorské v zmysle medzinárodných usmernení a neaudítorské služby. Audítorské služby sú okrem klasického štatutárneho auditu účtovnej závierky aj iné uisťovacie a súvisiace služby a sú to služby regulované., to znamená, že podliehajú usmerňovaniu, kontrole a dohľadu zo strany komory a UDVA, v zmysle zákona. Neaudítorské služby sú služby, ktoré sú podľa zákona najmä:  služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického a finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru a a ostatné neaudítorské služby, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky auditovaného subjektu alebo objednávateľa . Audítor ich poskytuje ako odborník v danej oblasti, ktoré však nie sú medzinárodne ani zákonom usmernené a teda jedná sa o služby neregulované.

V praxi je nesmierne dôležité, aby audítor správne rozlišoval a komunikoval klientom jednotlivé typy audítorských a neaudítorských služieb, najmä ak ide o iné služby ako vykonanie štatutárneho auditu účtovnej závierky.