Spoločné vyhlásenie jadrových veľmocí

WASHINGTON / MOSKVA / LONDÝN / PARÍŽ / PEKNIG – Svetové jadrové veľmoci vydali spoločné vyhlásenie.

Spololočné_vyhlásenie vedúcich predstaviteľov piatich štátov vlastniacich jadrové zbrane o predchádzaní jadrovej vojne a zabránení pretekom v zbrojení.
Čínska ľudová republika, Ruská federácia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké a Francúzska republika považujú za svoju prvoradú zodpovednosť predchádzanie vojne medzi štátmi vlastniacimi jadrové zbrane a znižovanie strategických rizík.
Vyhlasujeme, že jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nikdy by sa nemala rozpútať. Keďže použitie jadrových zbraní by malo ďalekosiahle dôsledky, zároveň potvrdzujeme, že jadrové zbrane – pokiaľ budú naďalej existovať – musia slúžiť na obranné účely, odrádzanie od agresie a predchádzanie vojne. Sme presvedčení, že treba zabrániť ďalšiemu šíreniu takýchto zbraní.
Opätovne potvrdzujeme dôležitosť boja proti jadrovým hrozbám a zdôrazňujeme dôležitosť zachovania a dodržiavania našich bilaterálnych a multilaterálnych dohôd a záväzkov v oblasti nešírenia, odzbrojenia a kontroly zbrojenia.
Naďalej sme oddaní našim záväzkom vyplývajúcim zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, vrátane nášho záväzku zakotveného v článku VI: „v dobrej viere rokovať o účinných opatreniach týkajúcich sa urýchleného zastavenia pretekov v jadrovom zbrojení a jadrového odzbrojenia, ako aj o Zmluve o všeobecnom a úplnom odzbrojení pod prísnou a účinnou medzinárodnou kontrolou.”
Každý z nás má v úmysle zachovávať a ďalej posilňovať naše vnútroštátne opatrenia na zabránenie neoprávnenému alebo neúmyselnému použitiu jadrových zbraní. Opätovne zdôrazňujeme relevantnosť našich predchádzajúcich vyhlásení o nezacieľovaní a potvrdzujeme, že naše jadrové zbrane nie sú namierené navzájom proti sebe ani proti žiadnemu inému štátu.
☝️ Zdôrazňujeme našu snahu spolupracovať so všetkými národmi na vytvorení bezpečného prostredia, ktoré bude viac napomáhať pokroku v odzbrojovaní s konečným cieľom vybudovať svet bez jadrových zbraní a bez ohrozovania bezpečnosti kohokoľvek.
Máme v úmysle pokračovať v hľadaní bilaterálnych a multilaterálnych diplomatických prístupov, aby sme sa vyhli vojenskej konfrontácii, zvýšili stabilitu a predvídateľnosť, zlepšili vzájomné porozumenie a dôveru a zabránili pretekom v zbrojení, ktoré nikomu neprinášajú úžitok nikomu a stávajú sa pre všetkých hrozbou. Sme odhodlaní viesť konštruktívny dialóg založený na vzájomnom rešpekte a uznávaní vzájomných záujmov a obáv týkajúcich sa bezpečnosti.

Bezjadrová politika je principiálnou pozíciou zahraničnej politiky Kazachstanu. Valné zhromaždenie  OSN v decembri 2009 vyhlásilo Medzinárodný deň proti skúškam jadrových zbraní.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.