Slovensko musí priťahovať ľudí ako magnet

BRATISLAVA – Cieľom politiky súčasnej vlády je posunúť Slovensko z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030 uskutočnením reforiem v ôsmych oblastiach. Konštatuje to Národný integrovaný reformný plán Slovensko 2.0.

Pozrime sa na tézy vládneho programu. Podľa neho zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť aj iným aspektom blahobytu ľudí. V reformných balíkoch majú preto kľúčovú úlohu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD.

Podľa plánu vízia pre Slovensko v roku 2030 je byť krajinou, ktorá ľudí priťahuje ako magnet v oblastiach vzdelávania, podnikania a kvality života. Tranzícia krajiny vyžaduje sériu ekonomických reforiem prinášajúcich dlhodobo udržateľný ekonomický rast a opatrenia na zvýšenie kvality života. Súčasná situácia prináša unikátnu príležitosť efektívne využiť národné zdroje, ale aj finančné prostriedky EÚ. Všetky reformy budú orientované na občanov, pretože kľúčom k rozvoju ekonomiky a spoločnosti v 21. storočí sú ľudia. Na piedestál v spoločnosti je nevyhnutné postaviť rozvíjanie a zhodnocovanie ich vedomostí a zručností a následne ich efektívne využívanie.

Slovensko sa vymaní z „pasce stredného príjmu“ prostredníctvom rozbehu ekonomiky a zásadného zvýšenia kvality života. Slovensko už raz dokázalo byť reformným lídrom v období vstupu do EÚ. Naša konvergencia s vyspelou Európou sa však pozastavila a krajina uviazla v „pasci stredného príjmu“. Kým reformné úsilie spred dvoch desiatok rokov zbieralo „nízko visiace ovocie“ a upevnilo pozíciu Slovenska medzi stredne bohatými krajinami, terajšie reformy musia nastaviť rastovú trajektóriu k najvyspelejším krajinám Európy a sveta a zbierať vzdialenejšie ovocie.


Slovenský vzdelávací systém odvráti únik mozgov a bude vychovávať a priťahovať talenty Európy. Hlavným transformačným motorom krajiny sa stane vzdelávanie na všetkých stupňoch – od predškolského cez univerzitné až po celoživotné vzdelávanie Vďaka kvalitnému, inkluzívnemu a celoživotnému vzdelávaciemu systému sa podarí do trhu práce zapojiť všetky skupiny obyvateľstva, zvýši sa schopnosť ekonomiky prinášať a realizovať inovácie, zlepší sa odolnosť a prispôsobivosť ekonomiky na štrukturálne šoky a v neposlednom rade aj odolnosť spoločnosti voči konšpiráciám a populizmu. Pre dosiahnutie tohto stavu bude nutné smerovať najviac reformného úsilia a investícií do vzdelávania vrátane inklúzie marginalizovaných rómskych komunít do vzdelávacieho systému.

Slovensko bude mať v regióne strednej a východnej Európy najinovatívnejšie hospodárstvo a pritiahne najviac investícií s vysokou pridanou hodnotou. Kvalitný ľudský kapitál a excelentná veda naštartujú high-tech investície a podporia podnikanie s vysokou pridanou hodnotou. Slovensko nebude konkurovať zahraničiu nízkymi mzdovými nákladmi ani anglosaským daňovým zaťažením. Aj domáci, aj zahraniční podnikatelia si budú užívať podnikateľské prostredie s nízkym regulačným a administratívnym zaťažením, kvalitný ľudský kapitál v regióne a smart služby verejnej správy, ktorá bude firmám uľahčovať podnikanie. Pre akceleráciu inovatívneho a pro- podnikateľského hospodárstva sa bude reformné úsilie a zdroje sústrediť do výskumu a inovácií, zjednodušovania podnikateľského prostredia.

Transparentné a nekorupčné prostredie vplýva pozitívne na ekonomický rast cez kľúčové faktory, akými sú verejné a súkromné investície, rozvoj ľudského kapitálu a ekonomická stabilita. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie a predvídateľnosť podnikania, lepšiu prácu úradov a proklientské služby pre občanov. Vnímanie korupcie je spojené taktiež s dôverou v súdnictvo a políciu. Zvýši sa vymožiteľnosť práva, obmedzí jeho ohýbanie a reformuje kľúčová legislatíva pre podnikanie a občianske právne spory. Informatizácia verejných služieb prispeje k zlepšeniu a zefektívneniu verejných služieb pre občanov a firmy. Komplexná reforma procesu čerpania EÚ fondov bude akcelerovať využívanie európskych prostriedkov v nadchádzajúcom programovom období.


Slovensko sa stane pokrokovou krajinou v oblasti kvality života pre každého. Zdravotný stav obyvateľov ovplyvňuje nielen individuálnu kvalitu života, ale aj ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti. Reformné opatrenia sa zamerajú na zásadné zlepšenie fungovania systému zdravotníctva, . Na Slovensku porastie podiel obyvateľstva vo veku nad 64 rokov do roku 2060 najrýchlejším tempom spomedzi krajín EÚ. Výzvou teda zostáva kvalita a dostupnosť dlhodobej starostlivosti o starších ľudí v systéme zdravotníctva a sociálnych služieb. Chudoba a sociálne vylúčenie ovplyvňujú celú spoločnosť a prinášajú významné ekonomické náklady. Zvýšenie zamestnanosti a produktivity práce ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím bude mať pozitívne dopady na ekonomicky rast Slovenska. Opatrenia v oblasti environmentálnej politiky budú klásť väčší dôraz na oddeľovanie ekonomického rastu od degradácie životného prostredia s cieľom zlepšovania kvality života obyvateľstva. Zelené politiky budú aktívne riešiť výzvy z neekologických dedičstiev krajiny a aktívne zosúladia ochranu životného prostredia s ambíciami v dekarbonizácií.