Slovenská záručná a rozvojová banka tentoraz nevyplatí dividendy, ale tentoraz vytvorí rezervy

BRATISLAVA – Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (SZRB) má za rok 2020 čistý zisk vo výške 484,14 tis. eur. Finančné noviny o tom informoval manažment banky.

Súčasťou koncoročnej individuálnej účtovnej závierky SZRB bol len návrh na rozdelenie zisku za rok 2020, ktorý  počítal s vyplatením dividend akcionárovi – Ministerstvu financií SR – v objeme 400 000 eur.

Predstavenstvo banky však na svojom zasadnutí v marci 2021 odporučilo úpravu návrhu rozdelenia zisku za rok 2020, v zmysle ktorého pôvodne navrhnuté vyplatenie dividend nebude realizované, čím sa výrazná časť zisku (90 %) v objeme 435,73 tis. eur ponechá vo forme nerozdeleného zisku a  druhá časť (10 %) v objeme 48,41 tis. eur sa v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov banky použije na doplnenie zákonného rezervného fondu. Takto upravený návrh dozorná rada prerokovala a odporučila predložiť na rokovanie valného zhromaždenia.

Slovenská záručná a rozvojová banka je jediná komerčná banka, ktorú kontroluje štát. Ministerstvo financií SR je vlastníkom 100 % akcií banky.