Rozpočet verejnej správy na roky 2022 – 24

BRATISLAVA – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že v rozpočte na roky 2022 až 2024 nie sú konkrétne opatrenia pre naplnenie cieľov vlády.

“Naďalej platí, žev rokoch 2023 a 2024 absentujú konkrétne a vierohodné opatrenia, ktoré by viedli k naplneniu vládou stanovených cieľov. Podľa odhadu Rady špecifikované opatrenia by viedli k zníženiu deficitu len na 3,9 % HDP v roku 2023 a 3,7 % HDP v roku 2024, namiesto 3,4 % HDP, resp. 3,3 % HDP, konštatuje RRZ v Dodatku na základe zmien, ktoré nastali od schválenia Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 Vládou SR.

RRZ zvýšila odhad deficitu v roku 2021 na 7,0 % HDP na základe aktualizovaných predpokladov o vývoji verejných financií a dodatočne prijatých opatrení (napríklad podpísanie kolektívnych zmlúv zvyšujúcich mzdy vo verejnej správe v rokoch 2021 a 2022, zavedenie očkovacieho bonusu pre seniorov), ktorých časť sa premietla aj do ďalších rokov Vyššie predpokladané deficity na začiatku horizontu oproti prognóze z hodnotenia návrhu rozpočtu vyplývajú aj z vyššieho čerpania výdavkov na riešenie pandémie vplyvom negatívneho vývoja epidemiologickej situácie.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.