Rozhovor s rektorom STU Oliverom Moravčíkom

BRATISLAVA – Slovenská technická univerzita (STU) je popredná vysoká škola na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Finančné noviny požiadali o rozhovor jej rektora Olivera Moravčíka. Sprostredkoval ho hovorca STU Juraj Rybanský.

Čo Vás viedlo k tomu, že pracujete na vysokej škole?

Ovplyvnila ma najmä atmosféra, ktorú som zažil počas štúdia v nemeckom Ilmennau, kde bolo 20 000 obyvateľov, z toho 6 000 študentov. Takmer všetci sme sa poznali, aj s učiteľmi a dekanmi. Preto som sa neskôr rozhodol pokračovať v akademickom prostredí. Kontakt so študentmi je pre mňa veľmi dôležitý.

Navyše, mal som predstavu, že vysokoškolský učiteľ zostáva navždy mladý. Študenti prichádzajú, odchádzajú, a ja som mal dlhé roky pocit, že patrím medzi nich. (úsmev)

Čo by ste chceli dosiahnuť počas obdobia keď budete viesť STU v Bratislave?

Mám už za sebou polovicu štvorročného mandátu. Niektoré z cieľov sa už podarilo splniť, na ďalších pracujeme. Podobne ako iným, aj nám výrazne skomplikoval život troch významných negatívnych okolností – pandémia COVID-19, vysoká inflácia a vojna na Ukrajine.

O množstvo času a energie nás pripravil neštandardný proces prijímania novely vysokoškolského zákona a vysporiadanie s jej dôsledkami. Napriek tomu sa podarilo stabilizovať vnútorné pomery univerzity, úspešne ukončiť najväčší akademický investičný projekt ACCORD, vďaka ktorému sme výrazne zmodernizovali budovy fakúlt, posluchárne či laboratóriá. Darí sa nám posilňovať medzinárodnú spoluprácu, byť úspešní v projektoch, posilňovať spoluprácu s praxou a transfer technológií.

Aké je postavenie STU v rôznych rebríčkoch?

Hoci STU stále patrí k najlepšie umiestneným slovenským univerzitám v medzinárodných rebríčkoch, nie sme s aktuálnym postavením v niektorých z nich spokojní. Pokles v rebríčkoch pritom
neznamená našu nekvalitu, ale spôsobujú ho skôr neaktuálne, resp. nesprávne údaje, ktoré sami o sebe zadávame. Na tomto poli musíme výraznejšie zapracovať a už v tomto smere aj podnikáme konkrétne kroky. Naopak, pochváliť sa môžeme tým, že STU bola najlepšia slovenská univerzita v uplatnení absolventov. Ako jediná z našej krajiny figurovala medzi 550 hodnotenými svetovými
univerzitami v rebríčku QS Graduate Employability Rankings 2022. Jeho lídrom je Massachusetts Institute of Technology (MIT) z Cambridge v USA.

Kam sa chce STU posunúť?
Medzi popredné európske technické univerzity. Robíme na to množstvo krokov – úspešne sa zapájame do medzinárodných grantových projektov, spolupracujeme so zahraničnými partnerskými
univerzitami. Najnovšie sa nám podarilo plnohodnotne zapojiť do konzorcia európskych univerzít EULiST.

Čo robí STU v spolupráci s praxou?

Naša spolupráca s praxou je dlhodobá a stále sa rozrastá. Okrem odborného vzdelávania robíme v spolupráci s priemyslom aj aplikovaný výskum, keďže sme výskumná univerzita. Pre našich
študentov je motivujúce podieľať sa na výskumných úlohách, ktoré majú konkrétne uplatnenie v priemyselnej praxi. Okrem toho majú naši študenti možnosť rozbehnúť podnikanie s vlastným
technologickým nápadom v našom Univerzitnom technologickom inkubátore. Dôraz tiež kladieme na transfer technológií, podávanie patentov a licencií.

Aké sú medzinárodné vedecké, či pedagogické projekty STU?

STU má vo vede bohaté skúsenosti doma aj na medzinárodnej úrovni, výskumné tímy sa zapájajú do spolupráce so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne riešia stovky výskumných projektov financovaných z rôznych grantových agentúr a projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. V najprestížnejších európskych výskumných programoch Horizont 2020 a Horizont Európa patrí STU medzi najlepšie na Slovensku podľa počtu získaných projektov ako aj v objeme získaných finančných prostriedkov. V roku 2022 sa na zahraničných výskumných grantoch sedem slovenských vysokých škôl podieľalo na 83 % z objemu získaných finančných prostriedkov, samotná STU mala 18 % podiel. Výrazný nárast vidno aj vo finančnom vyjadrení – kým v roku 2013 získala STU zo zahraničných výskumných grantových agentúr 815 tisíc eur, v roku 2022 to bolo už 2 315 tisíc eur.

V akom stave máte projekty Erasmus +?

STU vysiela študentov na medzinárodné akademické mobility za účelom štúdia na zahraničných vysokých školách alebo pracovnej stáže prostredníctvom rôznych výmenných programov. Program
Erasmus+ je z nich opakovane už niekoľko rokov najpopulárnejší. V akademickom roku 2021/2022 STU vyslala a prijala v rámci tohto programu 431 študentov.

Ako inovujete študijné programy?

Aktuálne študijné programy prechádzajú periodickým hodnotením na základe kritérií a postupov upravených vo Vnútornom systéme kvality. Na základe tohto hodnotenia, ktoré zohľadňuje aj
najnovšie vedecké poznatky a potreby praxe, prichádza k ich modifikovaniu, rušeniu, alebo kreovaniu nových študijných programov. Práve v tomto období STU prechádza procesom komplexnej
akreditácie, po jeho úspešnom absolvovaní si už bude môcť univerzita vytvárať alebo meniť študijné programy sama podľa potreby.