Reformy prezidenta Kassyma-Žomarta Tokajeva

ASTANA – V Kazachstane sa robia mnohé reformy, ktoré inicioval prezident, pán Kassym-Žomart Kemelevič Tokajev. 

V Kazachstane sa uskutočňujú rozsiahle politické reformy v v súlade s novelami ústavy a politickými iniciatívami, ktoré prezident pá Kassym-Žomart Tokajev načrtol vo svojom prejave k národu dňa marca 2022.

Zmeny majú nasledujúci vplyv:

– Väčšia demokratizácia politického systému.
– Prechod na prezidentskú republiku s vplyvným parlamentom.
– Ďalšie zlepšenie systému kontroly a rovnováhy medzi zložkami štátnej moci smerom k obmedzeniu prezidentských právomocí, a posilnenia úlohy Mažilisu (dolnej komory parlamentu).
– Demokratizácia volebného systému – prechod na zmiešaný pomerný a väčšinový model a ďalšia liberalizácia straníckeho procesu, presnejšie povedané,  registrácie politických strán.
– Posilnenie úlohy maslichátov (miestnych zastupiteľských orgánov) a ich nezávislosť.

Hospodárske a spoločenské reformy

 Okrem politických reforiem sa vláda snaží vytvoriť sebestačnú strednú triedu a efektívne hospodárstvo, ktoré zaručí spravodlivé rozdelenie príjmov, vytváranie kvalitných pracovných miest a trvalý rast životnej úrovne
životnej úrovne.
 Podnikajú sa kroky na ďalšie zvýšenie konkurencieschopnosti kazašského hospodárstva obmedzením nadmerných štátnych zásahov a podporou malých a stredného podnikania (MSP). Cieľom je zvýšiť podiel MSP na hrubom domácom produkte  do roku 2030 až na 40 %.
 Nový ekonomický kurz, ktorý Kazachstan prijal, je zameraný na vybudovanie skutočne slobodného trhového hospodárstva. Veľké štátne aktíva sa čoskoro dostanú na burzu v súlade s úsilím o diverzifikáciu a demonopolizáciu nášho hospodárstva.
 Reformy v oblasti vzdelávania a zdravotníctva sú zamerané na zabezpečenie rovnosti dostupnosti a efektívnosti.

(Spracované podľa materiálov Výboru medzinárodných informácií Ministerstva zahraničných vecí Republiky Kazachstan.)