Produkcia slovenského priemyslu sa po dvoch mesiacoch vrátila na úroveň predošlého roka

BRATISLAVA – Priemyselná produkcia v máji 2024.

Informuje o nej Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Ani rast vo výrobe automobilov a produkcie súvisiacej s energetikou nezvládol výraznejšie prevýšiť pokles vo výrobe kovov a tiež strojov a zariadení. Nižší medziročný výkon v máji tohto roka vykázalo 8 z 15 priemyselných odvetví.

Priemyselná produkcia1) SR zostala v máji 2024 na úrovni minulého roka. Po výraznom marcovom prepade a naopak, pomerne výraznom aprílovom raste, bol jej výkon medziročne nižší len o 0,1 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví2) zaznamenalo medziročne nižší výkon 8, medzi nimi aj niektoré ťažiskové odvetvia slovenského priemyslu.

Najvýznamnejší negatívny vplyv na priemyselnú produkciu v piatom mesiaci tohto roka mal pokles vo výrobe kovov o viac ako 15 %. Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov3) ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu a umožňujú hierarchizovať vplyvy jednotlivých odvetví, to bol vplyv mínus 2,93 percentuálneho bodu (p. b.) k výsledku odvetvia. Jedno z ťažiskových odvetví slovenského priemyslu vykázalo medziročný pokles v tomto roku už štvrtýkrát po sebe.

Nadol ťahalo priemysel aj takmer 18 % zníženie výkonu vo  výrobe strojov a zariadení (príspevok -1,69 p. b.). Naďalej sa prejavoval výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, v ktorom v dôsledku zatvorenia baní od začiatku roka je produkcia výrazne medziročne nižšia, v máji to bolo o 31,6 % (príspevok -0,5 p. b.).

Priemysel od výraznejšieho prepadu zachraňovali vyššie rasty vo vybraných odvetviach. Najvýznamnejší vplyv mal medziročne vyšší výkon v kľúčovej výrobe dopravných prostriedkov, ktorý pokračoval aj v máji. Nedokázal však dostať priemysel do celkových plusových čísiel. Tempo rastu sa totiž v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo o polovicu, keď dosiahlo necelých 8 % (príspevok +2,06 p. b.).

K pozitívnemu vývoju celého priemyslu prispel pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V máji odvetvie vykázalo rast o 28,7 %  (príspevok +1,91 p. b.). O takmer 14 % vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba potravín (príspevok +0,69 p. b.). V plusových číslach sa šiesty mesiac v rade udržala výroba elektrických zariadení, v máji medziročne stúpla o 7,2 % (príspevok +0,41 p. b.).

Medzimesačne (oproti aprílu 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,4 %.

Od januára do mája tohto roka vzrástla priemyselná produkcia o 0,3 %. Vyšší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo 5 z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení)3). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnil vyše štvrtinový (27,6 %) rast v dodávke elektriny a plynu (príspevok +2,38 p. b.) a o viac ako 13 % navýšenie vo výrobe elektrických zariadení (príspevok +0,73 p. b.). Priemysel brzdila najmä výroba kovov, ktorá vykázala za prvých päť mesiacoch 2024 medziročný pokles o 5,8 % (príspevok -1,08 %) a tiež o vyše 9 % nižší výkon vo výrobe strojov a zariadení (príspevok -0,83 p. b.).

  • 1) Z dôvodu úpravy metodiky – prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021) od publikovania dát za január 2024 bol prepočítaný celý časový rad údajov – viac v dokumente Vplyv zmeny bázického obdobia a zatrieďovania podľa činnostných jednotiek podniku (PDF – 615 kB).
  • 2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie – Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
    Presné názvy jednotlivých priemyselných odvetví, ako aj ich špeciálnych zoskupení sú v metodike.
  • 3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR.
    p. b. percentuálny bod

(Text a grafy Štatistický úrad Slovenskej republiky)