Poplatky a dane môžu pri investovaní vyjsť na tisíce eur, ale drobní investori môžu na nich aj usporiť

BRATISLAVA / PRAHA – Poplatky a dane môžu pri investovaní vyjsť na tisíce eur, no dá sa na nich ušetriť.

Výkyvy na akciových trhoch, ktorých sme svedkom i dnes, favorizujú dlhodobé a pravidelné investovanie. „To umožňuje využiť aj prepad trhov, keďže investor nakupuje za výhodné ceny a následne zarába na ich zotavení. Vďaka tomu dokáže v dlhodobom horizonte poraziť aj infláciu,“ vysvetľuje Martina Šimončičová, ktorá vedie rozvoj online investičnej platformy Portu na
Slovensku.

Napríklad, ak niekto dokáže zainvestovať 20 eur každý mesiac po dobu 20 rokov, na konci môže mať na účte vyše desaťtisíc eur (za predpokladu 8 % ročnej výkonnosti investície). Ak by si odkladal
hotovosť, bolo by to iba 4 800 eur. Konkrétna suma, ktorú zarobí, sa však odvíja aj od výšky poplatkov či daní, ktoré sú s investíciou spojené. V prípade ročného poplatku 1 % z výšky
spravovaného majetku, môže mať na účte 10 401 eur.

Takýto poplatok si účtuje napríklad online investičná platforma Portu a je doň zahrnutá aj DPH. Ak by však poplatok bol 1 % ročne nielen z objemu spravovaného majetku, ale ďalším percentom by
sa spoplatňoval aj vklad a k tomu by sa zvlášť pripočítala aj DPH, pri rovnakej výkonnosti fondu by bola koncová ušetrená suma na úrovni 10 027 eur. Aj v tomto prípade ide o poplatkový model, ktorý sa na trhu štandardne používa.

Tradičné fondy sú drahšie

Ešte vyššie poplatky sú spojené s tradičnými podielovými fondami, ktoré sú bežne v portfóliu prakticky každej relevantnej banky. V takomto prípade zvykne poplatok za správu presahovať úroveň
1,5 % ročne, najmä pri využití kamenných pobočiek je bežný aj vstupný poplatok a okrem toho sa platí aj depozitárovi. Ak vezmeme do úvahy napríklad správcovský poplatok 1,6 % ročne, vstupný
poplatok 2 % a platbu depozitárovi 0,2 %, klesne výnos investície o približne tisíc eur. Rozdiel, ktorý poplatky spôsobia, rastie s výškou investície a dĺžkou investičného horizontu.

Poznámka: Prepočet modelových príkladov počíta s ročným výnosom akciového portfólia na úrovni 8 % „Aj z týchto prepočtov vyplýva, že najhorším rozhodnutím je neinvestovať vôbec a peniaze si odkladať iba v hotovosti. Hoci sa aktuálne trhom nedarí, historická skúsenosť hovorí, že po páde vždy prišiel
rast.

“A kto investuje, mal by sa zaujímať aj o poplatky,“ vysvetľuje Martina Šimončičová.

Časový test zvýhodňuje ETF fondy Ďalším faktorom, ktorý je potrebné brať do úvahy, sú dane. Na Slovensku sa totiž zdaňuje nielen úrokový výnos na vkladoch v bankách, ale zdaneniu podlieha aj výnos z tradičných podielových fondov. Správcovská spoločnosť je teda povinná investorovi daň zraziť pri predaji podielových listov zo sumy, ktorú investíciou zarobil. Keďže sadzba dane je 19 %, môže ísť o pomerne vysokú sumu pohybujúcu sa v tisícoch eur.

V tomto kontexte majú výhodu ETF fondy, kde platí takzvaný ročný časový test. Ten hovorí, že ak investor drží cenný papier obchodovaný na burze viac než rok, daň z výnosu pri jeho predaji sa
neplatí. „Kým s podielovými listami tradičných fondov sa na burze neobchoduje, s ETF áno. Preto stačí podiely držať minimálne rok a výnos je od dane oslobodený,“ približuje Martina Šimončičová.

S tým je spojená aj otázka rebalansovania, teda zmien,   portfólia ľudí, ktorí do ETF fondov investujú cez online platformy. Úlohou rebalansu je zabezpečiť, aby portfólio daného investora zodpovedalo jeho rizikovému profilu a jednotlivé investičné nástroje v ňom mali stanovený podiel. Keďže každý titul má iný výnos, časom sa tento podiel mení. Napríklad, keď sa americkým indexom darí lepšie než európskym, ich váha v portfóliu stúpa. Vďaka rebalansu sa však drží na stanovenej úrovni.

 

Za správu p. a. Vstupný poplatok + DPH p. a. Depozitár Investičný horizont a mesačný vklad
20 rokov 30 rokov
20 EUR 100 EUR 20 EUR 100 WUR
1% 0 0 10 401 EUR 52 007 EUR 24 347 EUR 121 735 EUR
1 % + DPH 1% + DPH 0 10 027 EUR 50 107 EUR 23 117 EUR 115 585 EUR
1,80% 2% 0,20% 46 233 EUR 46 233 EUR 20 381 EUR 101 905 EUR
hotovosť 4 800 24 000 EUR 7 200 EUR 36 000 EUR

Poznámka:

Pojem portfólio  pochádza z talinaskeho jazyka – dosky na spisy alebo listiny, je určitá zostava, súbor akcií a iných cenných papierov v majetku jedného investora. Portfólia sú držané a riadené priamo investorom poverenými finančnými profesionálmi. V užšom význame ide o zostavu rôznych aktív.

Všeobecne sa investor snaží zostaviť (diverzifikovať) také portfólio cenných papierov, ktoré prinášajú maximálny zisk a zároveň sú rozmanité (diferencované), aby sa tým minimalizovali možné riziká úzkeho zamerania[2]. Tieto dva ciele však idú často proti sebe, takže zostava portfólia znamená istý kompromis

„Okamžitý predaj prebytočných cenných papierov by však mohol znamenať nesplnenie podmienok časového testu a nutnosť zaplatiť daň. Preto máme rebalans nastavený tak, aby v ročnom horizonte k predaju nedochádzalo. Tým je zabezpečené, že daňová povinnosť nevzniká,“ vysvetľuje Martina Šimončičová. Investorom odporúča, aby pri výbere konkrétnej investície na tieto otázky nezabúdali, keďže v konečnom dôsledku môžu mať významný vplyv na jej výnos.

„V každom prípade však platí, že o najviac peňazí sa oberajú tí, ktorí neinvestujú vôbec. Prípadne tí, ktorí tak nerobia dlhodobo a pravidelne a pri výkyvoch trhov, ktorým sa nedá vyhnúť, panikária a peniaze predčasne vyberajú. Dlhodobosť a pravidelnosť je v tejto otázke rozhodujúca, oveľa dôležitejšia než suma, ktorú si človek
dokáže jednorazovo odložiť,“ dodáva Martina Šimončičová.

Portu je najväčšia česká robo-advisory investičná platforma, ktorá vznikla vo finančnej spoločnosti WOOD and Company, známej stredoeurópskej investičnej skupine s 30-ročnou tradíciou. Od začiatku roka je dostupná aj na Slovensku a aktuálne i v Poľsku. Portu sa zameriava na nízko nákladové a zároveň diverzifikované investície, predovšetkým do burzovo obchodovaných fondov. Je pre všetkých, ktorí chcú investovať dlhodobo, a pritom mať prehľad o svojich investíciách online.

Disclaimer: Táto tlačová správa nie je investičným odporúčaním. Historická výnosnosť nie je nikdy zárukou budúcich výnosov. Investície na kapitálových trhoch sú vždy rizikové. Portu negarantuje
dosiahnutie výnosov z investície na kapitálových trhoch. Nie ste si istý, aký rizikový profil je pre vás vhodný alebo či je pre vás vhodné napríklad tematické investovanie? Portu má na svojej stránke investičný dotazník .