Poistky sa liali, a provízie jednému agentovi sypali

BRATISLAVA – Vláda bude skúmať poistné zmluvy, ktoré uzavavreli orgány ústrednej štátnej správy. Veľkú väčšinu poistných zmlúv uzavrela  len jedna firma z trhu sprostredkovateľov a poistných agentov.

Tým štát v minulom období vytvoril podmienky, aby jeden hráč na trhu zneužil dominantné postavenie na ňom. Štát tým vedome porušil zákon o ochrane hospdoárskej súťaže. Išiel sám proti sebe kvôli ziskom jedinej súkromnej firmy. K problematike poistenia sa nevyjadrili politické strany, najmä sa nevyjdrili politiké strany Progresívne Slovensko a Spolu. Nevyjadrila sa aj organizácie Transparency International a Nadácia zastavme korupciu,

Pripravené uznesenie vlády ukladá “predložiť Úradu vlády SR kópie všetkých zmlúv, ktoré boli platné v období od 1. januára 2019 do 30. júna 2020, ktorých predmetom je poistenie, prípadne zmluvy na sprostredkovanie poistenia, uzatvorených ministerstvom alebo ústredným orgánom štátnej správy a subjektom, vrátane podriadených podnikov, v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy.” Termín je do konca júla tohto roku.

Úrad vlády SR  chce vedieť, či sa využili služby spprostredkovateľov a rozsah tejto služby. Zároveň Úrad vlády SR chce, aby ho orgány štátnej správy informovali o tom, či poistku uzatvárali posistní agenti, alebo poistní sprostredkovatelia. Orgány śtátnej správy majú Úrad vlády infromovať aj o tom koľko peňazí za poistky zaplatili. Túto úlohu dostanú ministri, ale aj predsedovia ostatných orgánov ústrednej štátnej správy.

Protimonopolný úrad Slovenskej republike sa touto oblasťou zatiaľ nezaoberal. Nevyhnutným predpokladom pre postup podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže je preukázanie existencie dominantného postavenia na relevantnom trhu. O dominantnom postavení podnikateľa hovoríme, ak má podnikateľ priestor pre nezávislé správanie vo vzťahu ku konkurentom, odberateľom a spotrebiteľom, čo mu umožňuje ovplyvňovať parametre trhu, ako sú cena, výstupy, inovácie a pod. Pri určovaní dominancie sa vychádza z trhového podielu podnikateľa na relevantnom trhu, jeho vývoja, zohľadňujú sa však aj ďalšie faktory ako štruktúra trhu, bariéry vstupu na trh a vyrovnávacia kúpna sila. Z uvedeného je zrejmé, že určenie dominantného postavenia sa posudzuje od prípadu k prípadu na základe zohľadnenia vyššie uvedených znakov.