Počet ľudí bez práce v SR naďalej klesal, miera nezamestnanosti sa udržala pod úrovňou  6 %

BRATISLAVA – Vývoj počtu ľudí bez práce v treťom štvrťroku potvrdil vyše dva roky trvajúci pozitívny trend poklesu hodnôt ukazovateľov nezamestnanosti.

Počet ľudí bez práce v lete a na začiatku jesene klesol na necelých 163-tisíc najmä vplyvom poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných. Nezamestnanosť medziročne klesla až v piatich regiónoch SR.

Počet ľudí bez práce v priebehu 3. štvrťroku 2023 v SR dosiahol takmer 163 tis. osôb, medziročne ich počet klesol o 3,1 %. Úbytok nezamestnaných zisťovaný podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)  tak pokračoval už deviaty štvrťrok sa sebou. metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu

Miera nezamestnanosti dosiahla 5,9 %, a medziročne sa tak ukazovateľ, ktorý uvádza podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb znížil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.).

Počet nezamestnaných po sezónnom očistení sa v porovnaní s 2. štvrťrokom zvýšil o 0,2 % na 161,6 tisíca osôb. Nezamestnané osoby v zmysle novej metodiky VZPS od roku 2021 (IESS) sú osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré spĺňajú súčasne 3 kritériá: v sledovanom (referenčnom) týždni nemali žiadnu platenú prácu, sú schopné nastúpiť do práce do 2 týždňov a aktívne si hľadajú prácu (úplná definícia v nariadení EK č. 2019/2240). Údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach.

Väčšinu, takmer 64 % v štruktúre ľudí bez práce, tvorili dlhodobo nezamestnaní. Na Slovensku tak bolo bez práce viac ako 11 mesiacov 104-tisíc ľudí. Pozitívom bolo, že vývoj ich počtu kopíroval celoslovenský trend poklesu, medziročne počet dlhodobo nezamestnaných sa tak znížil o 6,2 %. Krátkodobá nezamestnanosť však začiatkom jesene mierne stúpla.

Trend medziročného mierneho úbytku nezamestnaných sa prejavil vo všetkých vekových skupinách s výnimkou najmladších osôb. Počet ľudí bez práce od 15 do 24-rokov medziročne vzrástol o takmer 7 %.

Pozitívny pokles  nastal v štruktúre nezamestnaných počas 3. štvrťroka  aj z pohľadu odvetví ekonomiky posledného zamestnávateľa. Počet ľudí bez práce sa medziročne znížil v polovici zo 16 odvetví ekonomiky.

Najviac, vyše 60 % osôb, ubudlo v skupine nezamestnaných, ktorí pracovali naposledy vo vzdelávaní. Druhý najdynamickejší pokles o  vyše 40 % zaznamenala skupina osôb, ktorá pracovala naposledy v administratívnych službách a v stavebníctve. Celkovo najpočetnejšiu skupinu ľudí bez práce tvorili ľudia prepustení či odídení z priemyslu. Platí to dlhodobo, pretože priemysel je najväčším zamestnávateľským sektorom ekonomiky. Ich počet navyše medziročne mierne stúpol. Osobitnú a najpočetnejšiu skupinu predstavovali osoby, ktoré ešte nemali zamestnanie, medzi ktorých patria o. i. aj absolventi škôl. Ich množstvo po roku opäť stúplo. Každý tretí človek bez práce v SR tak bola osoba bez pracovnej skúsenosti.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 3. štvrťroku 2023 medziročne klesol v 5 z 8 krajov Slovenska. V percentuálnom vyjadrení (relatívne) najviac nezamestnaných ubudlo v Nitrianskom kraji (pokles o 31 %), a v Žilinskom kraji (pokles o 21 %). Najvyššie celkové počty nezamestnaných zostávali na východe Slovenska, v Prešovskom kraji vyše 43-tisíc osôb a v Košickom kraji cez 36-tisíc osôb. Oba kraje zároveň navyše zaznamenali  medziročne rast počtu nezamestnaných o približne 7 %.

Najvyššia miera nezamestnanosti nad 10 % pretrvávala v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, Košický kraj sa k tejto hranici blíži. Naopak, najnižšiu mieru nezamestnanosti pod hranicou 3 % mali Bratislavský a Žilinský kraj. Pokles miery nezamestnanosti zaznamenalo celkovo 5 krajov.

Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena nastala v Nitrianskom kraji, miera nezamestnanosti tu klesla o 1,5 p. b. na úroveň 3,1 %.

V súhrne za deväť mesiacov roka 2023 počet ľudí bez práce medziročne klesol o 4,3 % a dosiahol 163,5 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti v SR sa znížila o 0,3 p. b. na 5,9 %. Najvýraznejšie klesli celkové počty nezamestnaných, ktorých posledný zamestnávateľ pôsobil v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy,  či  stavebníctva. Najviac osôb v absolútnom počte za tri štvrťroky pribudlo v skupine osôb bez pracovnej skúsenosti.  Kumulatívne za tri štvrte roka miera nezamestnanosti  SR predstavovala 5,9 %, za rovnaké obdobie vlaňajška to bolo 6,2  % a pred dvoma rokmi 6,9 %.

Pretrvávala vysoká disproporcia hodnôt ukazovateľov nezamestnanosti medzi regiónmi. Spolu 5 krajov na  západe  a severe Slovenska malo mieru nezamestnanosti pod resp. tesne nad 4 %. Len dva kraje východu SR a Banskobystrický kraj sa približovali, resp. mierne prekonali, hranicu 10 %.