PMÚ schválil koncentráciu týkajúcu sa predaja elektroniky podnikateľov iStyle CY a m:zone s. r. o.

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 15. 11. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa iStyle CY (Cyprus) nad podnikateľom m:zone s. r. o. (Nitra).

Skupina iStyle CY pôsobí na území Slovenskej republiky (SR) najmä vo veľkoobchodnej distribúcii a maloobchodnom predaji tovarov značky Apple v špecializovaných značkových predajniach iStyle (2 predajne v Bratislave a 1 v Trenčíne) a on-line. Podnikateľ m:zone na území SR pôsobí v maloobchodnom predaji najmä tovarov značky Apple v špecializovaných značkových predajniach (2 predajne v Bratislave a 1 v Žiline) a on-line.

PMÚ sa bližšie zameral na prienik aktivít podnikateľov v rámci maloobchodného predaja (horizontálne prekrytie) tovarov značky Apple (mobily, počítače, tablety, inteligentné hodinky a slúchadlá), ale aj na ich vzťah v rovine dodávateľ-odberateľ (vertikálne prepojenie) súvisiaci s veľkoobchodnou distribúciou týchto tovarov, ktorú poskytuje skupina iStyle CY odberateľom v SR. Toto vertikálne prepojenie aktivít iStyle CY v SR a m:zone bolo predmetom obáv z obmedzenia prístupu k veľkoobchodným dodávkam predmetných tovarov zo strany niektorých podnikateľov oslovených v prieskume.

Čo sa týka maloobchodného predaja tovarov značky Apple, PMÚ neidentifikoval súťažné obavy z hľadiska kamenného ani online predaja, a to ani v rámci Bratislavy ani v rámci celej SR. PMÚ pritom zohľadňoval medzi-značkovú (tovary daného typu všetkých značiek) aj vnútro-značkovú hospodársku súťaž (dané tovary iba značky Apple). Na trhu aktuálne pôsobí významný konkurenčný maloobchodný špecializovaný predajca tovarov značky Apple s celoslovenských pokrytím WESTech, spol. s r. o., (sieť maloobchodných predajní iStore a PGS) a  mnoho ďalších nešpecializovaných maloobchodných predajcov mobilov, počítačov, tabletov, inteligentných hodiniek a slúchadiel aj značky Apple.

Pri posúdení vertikálnych účinkov koncentrácie PMÚ vychádzal najmä z postavenia m:zone v maloobchodnom predaji tovarov značky Apple v kontexte ostatných konkurentov a postavenia skupiny iStyle CY vo veľkoobchodnej distribúcii tejto značky v SR vzhľadom na existenciu konkurenčného distribútora. Rovnako zvážil aj špecifické podmienky distribúcie tovarov značky Apple, napríklad existenciu priameho distribučného kanálu mobilných telefónov v smere: výrobca – mobilní operátori. Po zohľadnení spomenutých bodov PMÚ zistil, že obavy tretích strán z koncentrácie nie sú odôvodnené. Koncentrácia teda nespôsobuje  súťažné obavy ani z hľadiska vertikálneho posúdenia.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel PMÚ k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2023.