Nový predpis o patentovej spolupráci v zbierke

Úrad priemyselného vlastníctva  Slovenskej republiky v svojom poslednom spravodaji  informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 86/2019 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Zmeny boli prijaté 2. októbra 2018 na zasadnutí Medzinárodnej únie  pre patentovú spoluprácu a nadobudnú platnosť 1. júla 2019. Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike (iné strediská zriadené úradom). Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.