Nie zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu

BRATISLAVA –  Klub 500 je sklamaný, že napriek plánom na znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia deklarovaným v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky ministerstvo práce navrhuje jeho zvyšovanie.

Klub 500 ostro protestuje proti návrhu ministerstva práce na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia!

Toto zvýšenie bude mať priame negatívne následky na mzdy kvalifikovaných zamestnancov a povedie k obmedzeniu investícií s vyššou pridanou hodnotou. Naviac ministerstvo týmto návrhom ďalej polarizuje a rozdeľuje spoločnosť. Nestačí, že pandémia rozdelila našu spoločnosť, to ešte potrebujeme rozoštvávať menej a lepšie zarábajúcich !?

Namiesto toho, aby vláda Slovenskej republiky predstavila opatrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu, aby konečne predložila reformu štátnej, verejnej a územnej samosprávy, aby schválila výdavkové stropy, predkladá návrhy na ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia. Štát má neustále málo peňazí a rozhodol sa jednu skupinu obyvateľov trestať.  Akoby si neuvedomoval že tí, ktorí zarábajú viac aj viac prispievajú!

Podľa názoru Klubu 500 sú uvedené návrhy v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, nakoľko nie je možné, aby zamestnanec a zamestnávateľ platili sociálne odvody z plnej výšky platu a naopak výška dávok aby zostala limitovaná a vypočítavala sa z dvaapolnásobku priemernej mzdy (bez ohľadu na výšku mzdy).

Klub 500 poukazuje tiež na rozhodnutie českého ústavného súdu, ktorý vyslovil názor, že je neprimerané, až diskriminačné, požadovať zvýšené platenie odvodov a nevyužiť pritom princíp ekvivalencie – rovnocennosti. Podľa jeho názoru nie je možné, aby viac zarábajúci ľudia prispievali do sociálneho systému štátu bez „stropov“ a nemali pritom garantovanú výšku dôchodku tiež bez „stropov.“  Naviac český ústavný súd skonštatoval, že „V mene solidarity môže štát postihovať iba takú časť majetku povinného a schopného, aby súčasne nedeštruoval jeho aktivitu k výkonu a nedostal sa za ústavnú hranicu ochrany majetku“.

Ústavný súd Českej republiky v odôvodnení sudkyne E. Wagnerovej ďalej skonštatoval aj to, že hospodárenie štátu s peniazmi vybranými zo sociálneho a zdravotného poistenia od poistencov a využívanie týchto peňazí na množstvo nepreddefinovaných účelov je „nielen nezodpovedné a nežiaduce, ale v príkrom rozpore s Listinou základných práv a slobôd“, ktorý vylučuje svojvôľu. Ľubovôľu vidí E. Wagnerová v tom, že „štát podľa vlastnej úvahy disponuje s cudzími peniazmi, teda peniazmi vybraných od iných osôb za účelom krytia možných budúcich poistných dávok. V občianskej spoločnosti je takéto využívanie peňazí definované ako sprenevera.“

Klub 500 dlhodobo upozorňuje na vysoké odvodové zaťaženie práce, presahujúce priemer krajín Európskej únie a predložené návrhy toto zaťaženie ešte významne zvyšujú. Bude to mať priame negatívne dôsledky nielen na zamestnancov samotných, ale aj ich zamestnávateľov. Sme presvedčení, že prioritou súčasnej vlády by malo byť zvyšovanie konkurencieschopnosti našej krajiny a nie hádzanie ďalších polien pod nohy tým, ktorí pracovné miesta vytvárajú. Taktiež je z pohľadu Klubu 500 potrebné, aby sa ťažisko konsolidačného úsilia, ktoré podporujeme, konečne prenieslo na stranu verejných výdavkov.

Klub 500 dôrazne žiada, aby ministerstvo práce stiahlo uvedený návrh. V prípade schválenia návrhu bude Klub 500 iniciovať podanie na Ústavnom súde SR!