AIFC: nezávislý audit potvrdil kvalitu práce trhu

ASTANA – Nezávislý audit zaznamenal pozitívne výsledky finančnej činnosti AIFC za päť rokov. 

V priestoroch Medzinárodného finančného centra Astana (AIFC) bola prezentácia správy o výsledkoch hodnotenia činnosti AIFC za roky 2016-2021 pre predstavenstvo a Asociáciu „Kazachstan Council of Foreign Investors“.

Správu, ktorá pokrýva všetky aspekty Stratégie rozvoja centra do roku 2025 (ďalej len Stratégia), pripravila spoločnosť Deloitte, nezávislý kontrolór v oblasti poradenstva a auditu, jedna z veľkej štvorky audítorských spoločností. Prezentáciu viedol generálny riaditeľ Deloitte CIS Mark Smith.

V súlade s ústavným zákonom Kazašskej republiky „O medzinárodnom finančnom centre Astana“ a zákonmi AIFC spoločnosť Deloitte analyzovala finančnú výkonnosť centra, ako aj cielené využitie rozpočtových prostriedkov vyčlenených na rozvoj AIFC.

Správa vypracovaná v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou zaznamenala pozitívne výsledky hospodárenia AIFC, súlad vývoja rozpočtových prostriedkov s plánovaným účelom, ako aj plnenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (ďalej len KPI) stanovené v Stratégii.

Je potrebné poznamenať, že žiadosť o rozpočet AIFC sa z roka na rok znižuje a výška daní, ktoré platia orgány centra a ich organizácie, ako aj účastníci AIFC, rastie. Rozpočtová žiadosť na rok 2022 predstavovala 9,97 miliardy tenge, čo je o 15,6 % menej ako v roku 2021.

Zároveň výška daní, ktoré štátna pokladnica dostala od orgánov Centra a ich organizácií, ako aj účastníkov AIFC, podľa výsledkov za 10 mesiacov roku 2022 presiahla 17 miliárd tenge. Očakáva sa, že do konca roku 2022 toto číslo dosiahne 20 miliárd tenge, a teda pokryje objem prostriedkov vyčlenených AIFC zo štátneho rozpočtu za posledné dva roky.

Okrem toho AIFC plní KPI stanovené v stratégii v dostatočnom predstihu. Do roku 2025 sa plánuje prilákať 10 miliárd USD zahraničných investícií prostredníctvom platformy AIFC. Zároveň AIFC k dnešnému dňu prilákalo približne 7 miliárd amerických dolárov.

Počet registrovaných účastníkov Centra by mal do roku 2025 presiahnuť 2000. Zároveň v areáli AIFC už pracuje viac ako 1 700 spoločností. Najdôležitejším ukazovateľom je aj obľúbenosť jurisdikcie AIFC: súdne a rozhodcovské doložky obsahuje viac ako 7 200 kazašských a zahraničných zmlúv, súd AIFC a Medzinárodné arbitrážne centrum (ďalej len IAC) vydalo spolu viac ako 1 400 rozhodnutí .

Účastníci stretnutia boli oboznámení aj s auditovanou ročnou účtovnou závierkou AIFC za rok 2021, pri všetkých troch typoch ktorých boli zaznamenané kladné hospodárske výsledky.