Nazarbajev: “Keď sme jednotní, sme neporaziteľní”

NURSULTAN – Prvý prezident Republiky Kazachstan Nursultan Nazarbajev, Elabasy (Líder národa), zverejnil článok “Keď sme jednotní, sme neporaziteľní.” Finančné noviny s lákavým dovolením Prvého prezidenta Kazachstanu publikujú článok v skrátenej verzii.

Kazachstan sa ako jeden z prvých zapojil do boja s pandémiou. Výsledkom je to, že v rámci svojich možností sme postavili na jej ceste bariéry, situácia s koronavírusom sa kontroluje nepretržite. Kvôli stabilizácii situácie sme nie málo urobili . Potrebujeme celonárodnú a všade prítomnú podporu týmto dobrým úmyslom.

Od prvých dní nazávislosti, sa riadim múdrou myšlienkou Abaja, že “priateľstvo prerastá priateľstvom”. Presadzoval som politiku priateľstva, vzájomnej dôvery a rovnoprávneho partnerstva so všetkými štátmi sveta. V tom pozostáva hlavný dôvod, kvôli ktorému som sa od samého začiatku snažil nadväzovať mierové a priateľské vzťahy s blízkymi i vzdialenými susedmi, definitívne vyriešiť otázky spojené so štátnou hranicou, a potom iniciovať vytvorenie organizácií medzinárodnej spolupráce v rôznych formátoch.

(Poznámka Finančných novín: Abaj Ibrahim Kunanbajuly (1845 – 1904) bol kazašským básnikom, mysliteľom, verejným intelektuálnom. zakladateľ kazašskej písomnosti a prvý klasik kazašskej literatúry. V tom roku si Kazachstan pripomína 175. výročie je narodenia.)

Vytvorenie takých združený ako Еuroázijského ekonomického zväzu, Šanghajská organizácia spolupráce, Konferencia pre spoluprácu a vzájomnej dôvery v Ázii, spolu s usporiadaním v Kazachstane historického summitu OBSE, Astanského ekonomického fóra a Svetovej výstavy EXPO.

Všetko je to kvôli nadviazaniu vzťahov priateľstva a dôvery s krajinami sveta, prehĺbeniu ekonomickej spolupráce. Samotný život a súčasná situácia, ktorá existuje, potvrdzujú, že nami presadzované smerovanie k integrácii a spojenectvo, je jediné správne.

Naša Vlasť – Kazachstan – je bohatá na nerastné suroviny, vrátane ropy. Minulé roky som nie raz hovoril: “Nesmieme dúfať len na zásoby ropy a plynu, treba ustupovať od tejto závislosti. Preto, keď sme sa stali samostatným štátom, začali sme sa zaoberať diverzifikáciou našej ekonomiky. Preto sme vypracovali Stratégiu Kazchstan – 2050, a v rámci programu “Urýchleného priemyselno-inovačného rozvoja” sme vytvorili  1 000 nových podnikov. Vďaka tomu sme začali vyrábať produkciu, konkurencieschopnú na svetovom trhu, a získali sme nové technológie. Bol to začiatok tretej technologickej modernizácie v našej krajine.

V prvom článku našej Ústavy sa hovorí, že vyššími hodnotami nášho štátu “sú človek, jeho život, práva a slobody. Preto sme zvláštnu pozornosť venovali sfére zdravotníctva. Prijali sme program Salamatty Kazachstan (Zdravý Kazachstan) a postavili sme stovky moderných nemocníc a polikliník. V hlavnom meste sme vytvorili množstvo vedecko-medicínskych centrov, ich špecialistov sme poslali na prax do najrozvinutejších krajín sveta, a vyśkolili sme cih v rámci programu Bolašak. (Bolašak je medzinárodný štipendijný program Prvého prezidenta Republiky Kazachstan Nursultana Nazarbajeva).

Plody tohto predvídania sú také, že v extrémnej situácii, akou je tá súčasná, keď je zdravie národa v obrovskom nebezpečenstve, naši lekári diagnostikujú, liečia a predchádzajú infekčným a iným chorobám na vysokej profesionálnej úrovni.

Dnešná situácia nie je jednoduchá. Toto je nešťastie, ktoré kladie veľké bremeno na plecia všetkých štátov sveta. Určite však prekonáme toto nešťastie – vďaka vytrvalosti našich ľudí, ich silnej vôli a nezničiteľnej viere v naše vlastné sily, ktoré sa vždy dostanú k pomoci v hodinu náročných skúšok. Na tento účel máme všetko: financie, materiálne zdroje, vybavenie, zásoby potravín. Preto nie je dôvod na zmätok a paniku.

Súčasná bitka nás vedie k tomu, aby sme si pamätali a nasledovali okrídlené slová legendárneho veliteľa Bauyržana  Momyšuluyho: „Disciplína je základom občianstva a vedy o tom, ako sa nespadnúť do otroctva.“ Príklad susednej Číny je indikatívny: vďaka organizácii a železnej disciplíne sa im podarilo obmedziť infekciu.

(Poznámka Finančných novín: Bauyržan  Momyšuluy (1910 – 1982) je účastník Veľkej vlasteneckej vojny, účastník bitky za Moskvu a spisovateľ, Hrdina ZSSR a Hrdina Kazachstanu.)

Moderný Kazachstan nie je Kazachstan z 90. rokov, keď sa rozpadal Sovietsky zväz rozpadal. Aby sme v ťažkých časoch nešli po celom svete s natiahnutými rukami, vytvorili sme pred mnohými rokmi Národný fond a zlaté a devízové krajiny pre budúcnosť krajiny a nové generácie, v ktorých sa dnes nazhromaždilo 90 miliárd dolárov. Ak ich použijete múdro a hospodárne, umožní vám to neustále prenášať zvraty a zvraty histórie, ktoré sa na nás dnes dostali.

Prezident Kassym-Žomart Kemelevič Tokaev vo svojom príhovore k Kazachstanom podrobne informoval spoločnosť o opatreniach pomoci, ktoré sa poskytnú všetkým sociálnym skupinám, podnikateľom a ľuďom pracujúcim v poľnohospodárstve. To všetko bolo možné vďaka úspechom národného hospodárstva a fondov, ktoré už boli uvedené vyššie. Áno, naraz boli tí, ktorí sa rozhodli rozdeliť tieto prostriedky. Tvrdosť, ktorú sme ukázali, však, ako vidíme, nebola zbytočná.

Vláda a miestne výkonné orgány musia teraz racionálne a ekonomicky implementovať všetko, čo bolo naplánované. Každý minister, každý vodca regiónu, mesta a okresu je poverený úlohou konať systematicky, disciplinovane, systematicky a rozhodne, aby zmobilizoval všetky svoje sily, aby sa dostal z tejto situácie. Z tohto ušľachtilého dôvodu by mali byť v popredí členovia strany Nur Otan (vedúca strana Kazachstanu).

Pretože najvyššie hodnoty nášho štátu sú človek a jeho život, každý z nás by mal venovať osobitnú starostlivosť a veľkú zodpovednosť za život a zdravie seba a všetkých našich blízkych.

Ajteke-bi kedysi povedal: „Cieľom krajiny a človeka je budúcnosť. Ak ste sa o neho vopred postarali, nemali by ste sa o neho báť. ““ Práve teraz potrebujeme novú politiku, ktorá by inšpirovala celú ľudskú civilizáciu k rozvoju, a nie k vytváraniu prekážok. Ťažkosti zmierňujú silných v duchu sebavedomých ľudí. Preto musíme zavrhnúť apatiu, úzkosť, pasivitu a spolu s celým svetom sa musíme na ceste z krízy posilniť.

(Poznámka Finančných novín: Ajteke-bi (1664 – 1700) bol veľký kazašský sudca, vodca, mysliteľ a rétor)

Podľa slov múdreho Töle Biya: “Tam kde niet jednoty – niet blahobytu.” Neexistuje žiadny vrchol, ktorý by nebolo možné prekonať jednotou a harmóniou. Pre nás neexistuje vyšší cieľ, ako neustále posilňovať našu nezávislosť, o ktorej naši predkovia snívali po stáročia a ktorú sme dosiahli takmer pred 30 rokmi.

(Poznámka Finančných novín: Töle Biy Alibekuly (1633 – 1700) prispel z zjednoteniu Kazachov. Bol sudca, mysliteľ a básnik)

  1. Najskôr vyzývam predstaviteľov staršej generácie a inteligencie: vyzývam ľudí k jednote, dobrote, dobrým výsledkom, zdravému životnému štýlu. Pamätajte na múdrosť: „Na začiatku šťastia je súhlas.“ Vzdelávať mladých ľudí, aby sa snažili byť prvými v práci a štúdiu. Z tejto veľkej zodpovednosti sme voči mladšej generácii zaviazaní.
  2. Chcem povedať mladej generácii: budúci rok budú mať ľudia v našej nezávislosti 30 rokov. Ste najaktívnejšou súčasťou spoločnosti. Staršia generácia pre vás urobila všetko možné, teraz je rad na vás, aby ste ukázali svoje silné stránky a schopnosti. Usilujte sa robiť dobro, byť ďaleko od zlých myšlienok a neslýchaných činov. Preukážte úctu starším, starajte sa o mladých, buďte spolu druhmi a priateľmi. Nikdy nezabudnite na ospravedlnenie Abai: „Ak nevidíte priateľa vo svojom susedovi, všetky vaše záležitosti sú zbytočné.
    3. Apelujem na podnikateľov: vďaka nezávislosti ste si založili vlastné podnikanie, stali ste sa bohatým. Teraz ste na rade, aby ste položili otázku: „Čo môžem dať svojej krajine?“ Na moju žiadosť podnikatelia pomáhajú krajanom poskytovaním finančnej a materiálnej pomoci. Dúfam, že tento dobrý skutok bude pokračovať.

Bol som veľmi šťastný, že som viedol ľudí, ktorí v najťažších časoch nikdy nestratili svoju dôstojnosť, vždy sa vyznačovali jednotou, láskavosťou, srdečnosťou a súcitom. Preto v tomto zložitom prostredí vyjadrujem vďaku všetkým svojim múdrym a veľkorysým ľuďom.

Zdravie národa a bezpečnosť štátu sú neoddeliteľnými pojmami. Štát prijíma všetky potrebné opatrenia, aby prekonal existujúce ťažkosti. Nezostane bez podpory ani jeden človek, ani jeden občan našej krajiny

Prvý prezident Republiky Kazachstan Nursultan Nazarbajev, Líder národa