Nadácia F. A. Hayeka o úlohe systémových bánk

Nadácia  F.A. Hayeka zverejnila štúdiu názvom „Ohrozujú nás (systémové) banky?“ Policy paper hodnotí systémové bankové domy od roku 2008 z hľadiska ich kapitálovej vybavenosti až do konca roku 2017  na základe záverečných súvah. Autormi štúdie sú Matúś Pošvanc a Jakub Jablonický. 

“Takzvané systémové banky majú podľa Financial Stability Board najväčší vplyv na globálny bankový systém. Bankový systém je dnes priam hydraulicky previazaný. Ak sa stane niečo systémovej banke, môže na to doplatiť celý bankový systém a s ním i jeho klienti, t.j. ľudia z celého sveta”, píšu autori.

Jakub Jabllonický a Matúš Pošvanc tvrdia, že ľudia nemajú banky veľmi v láske. Neuvedomujú si však často, aké dôležité a významné funkcie bankový a finančný systém plní. Cieľom nášho výskumu nie je znevažovať súčasný bankový systém. Nepatríme medzi insitných ekonómov, či rôznych sociálno-sieťových „kinderekonómov“, ktorí v každej jednej banke vidia stelesnenie zla. Uvedomujeme si plusy i mínusy dnešného finančného systému, vplyv centrálnych bánk, či politických rozhodnutí. Žiaden z uvedených vplyvov však neznižuje dôležitosť tohto sektora pre každodenný život ľudí. Činnosť, ktorú banky realizujú, je z ekonomického hľadiska základom akejkoľvek prosperity.

Pozornosť 

“Forma tejto činnosti sa samozrejme môže do budúcnosti vyvíjať. Avšak jej samotná podstata zostáva. Ak sa hovorí o tom, že koleso bolo jedným z najužitočnejších vynálezov ľudstva, tak máme za to, že peniaze a bankový systém sú tisíckrát dôležitejším vynálezom. Bankám a bankovému systému je nevyhnutné venovať pozornosť. Ich ekonomické zdravie sa týka ekonomického zdravia každého z nás, ” mienia auotri.

Nadácia F. A. Hayeka je nezávislá a apolitická nezisková organizácia, založená v roku 1991 v Bratislave skupinou slovenských ekonómov.

Cieľom nadácie pri jej vzniku bolo najmä založiť novú, v tom čase ešte neexistujúcu, tradíciu liberálneho myslenia v SR. Poslaním nadácie je ponúkať praktické reformné návrhy trhových riešení ekonomických a sociálnych problémov, šíriť a propagovať myšlienky klasického liberalizmu v Slovenskej republike, byť platformou pre výmenu názorov odborníkov i širšej verejnosti, a rozvíjať základné liberálne myšlienky a hodnoty v SR.

Poslanie

Základnými liberálnymi myšlienkami, ktoré sa Nadácia F. A. Hayeka snaží presadzovať, sú najmä slobodná voľba jednotlivca a jeho osobná zodpovednosť, trhová ekonomika, minimalizácia štátnych zásahov, znižovanie daní, vláda práva, neporušiteľnosť zmluvných záväzkov, dohôd a sľubov, a neodcudziteľnosť práva každého jednotlivca na jeho vlastný život, slobodu a majetok.

Medzinárodný úspech

V roku 2004 získala za svoju činnosť Nadácia F. A. Hayeka v Spojených štátoch amerických prestížnu Templetonovu cenu za šírenie myšlienok slobody (Templeton Freedom Award for Institute Excellence in Promoting Liberty).