Morvay: stop konvergencii, chýba pracovná sila

Karol Morvay z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) vidí dva rôzne pohľady na približovanie sa slovenskej ekonomiky k ekonomikám pätnástich krajín Európskej únie (EÚ)   označovaných skratkou EÚ 15. Povedal to dnes pri prezentácii vlastnej výskumnej práce.

EÚ 15 sú zakladajúce členské krajiny Európskej únie. Približovanie sam, alebo zbližovanie ekonomiky sa označuje odborným pojmom konvergencia. “V období do 2008 dosiahlo Slovensko značný pokrok, ” konštatuje Karol  Morvay.

V neskoršom období v rokoch 2010 – 2017)  nadosuahlo skoro žiadny pokrok v reálnej konvergencii, poznamenal Karol Morvay.

V Litve a Estónsku reálna konvergencia pokračovala aj v tomto období, tieto ekonomiky predbehli Slovensko v úrovni hrubého domáceho produktu na obyvateľa v parite kúpnej sily.

Hrubý domáci produkt, v trhových cenách, skrátene HDP alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených domácimi jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Parita kúpnej sily  je teoretický výmenný kurz mien dvoch štátov definovaný ako rovný pomeru vnútorných kúpnych síl daných štátov, teda rovný pomeru cenových hladín daných štátov.

Karol Morvay poznamenáva, že Slovensko v čase prerušenia konvergencie už nebolo rastovým lídrom v regióne, hoci v minulosti ním bývalo. Doterajšie hybné sily ekonomického rastu ako sú priame zahraničné investície a dovezené technológie sa vyčerpali. Medzio súčasné ekonomické javy patrí prestávka aj v cenovej konvergencii.

Situáciu na trhu práce Karol Morvay komentuje slovami: Je to doteraz nevídaný vývoj na trhu práce. Nedostatok pracovných síl a s tým súvisiaci posilnený rast miezd. Zmena role aktérov: boj o zamestnanca.”

Problém nedostatku pracovných síl sa tak na Slovensku objavuje s oneskorením a v miernejšej podobe ako v susedných ekonomikách (to však neznamená, že by ten problém v SR nebol významný). Je to vysvetliteľné tým, že v predchádzajúcich rokoch bola v SR iná situácia na trhu práce.      Pri vysokej miere nezamestnanosti v SR tu bol značný priestor pre napĺňanie vytváraných pracovných miest. V susedných štátoch V4 problém s nenapĺňaním pracovných miest preto musel nastať skôr. Uzavrel Karol Morvay.

Karol Morvay súčasne pôsobí aj na Katedre Hospodárskej politiky Národohospodárskej politiky Ekonomickej univerzite v Bratislave.