Ministerstvo chce, aby ľudia boli finančne gramotní

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plne podporuje iniciatívu rezortu financií na zlepšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Od 1. septembra 2017 pre túto oblasť platí aktualizovanýNárodný štandard finančnej gramotnosti.

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách.

Financie  sú finančné vzťahy, alebo ak chceme peňažné vzťahy, ktorými dochádza k tvorbe, rozdeľovaniu, prerozdeľovaniu a používaniu peňažných prostriedkov, alebo  kapitálu a ich  systém. Okrem toho financie sú aj veda o financiách, inokedy nazývaná teória financií, alebo finančná teória.

Pripomeňme si, že Národný štandard finančnej gramotnosti vychádza z uznesenia vlády z 2. júna 2008 Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“ v roku 2008. Stratégiu prijala vláda  2. júla 2008. Postupne sa  zapracovala do všetkých typov vzdelávania.

Vzdelávanie žiakov v tejto oblasti je už dlhé roky povinnou súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová téma na základných školách alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách.

Ide o vzdelávací obsah, ktorý si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu. Môžu si samy určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež aké učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa pritom odporúča začať už v materských školách.

Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a riadenia osobných financií. Popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí.

Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov. Spôsob implementácie určuje Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl, vydaná MŠVVaŠ SR a účinná od 1. septembra 2018.

Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 sa základným a stredným školám odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a klientelizmu, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa. Do pozornosti školám kladie aj možnosť využívať metodickú príručku Finančná gramotnosť 1 určenú pre prvý stupeň základných škôl publikáciu Korupcia – námety na vyučovanie pre ZŠ a SŠ. Obe sú dostupné v elektronickej podobe na stránke Štátneho pedagogického ústavu. Táto priamo riadená organizácia rezortu školstva ponúka základným školám aj zorganizovanie interaktívneho seminára na tému finančného vzdelávania priamo v danej škole.

V súčasnosti prebiehajú práce na príprave národného projektu s názvom Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiakov. Medzi najdôležitejšie oblasti národného projektu patrí cieľový program vzdelávania premeniť  v súlade so stratégiou OECD – Rámec vzdelávania 2030 a stratégiou EÚ AGENDA 2030, zvýšenie kvality edukácie detí a žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v materských školách, základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách a systematické vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov rezortu školstva v oblasti finančnej gramotnosti. Túto jeseň by mal byť projektový zámer predložený Komisii pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie.
Nevyhnutným predpokladom na rozvíjanie kľúčových kompetencií a nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote, vrátane zodpovedného správania sa v oblasti financií, je aj čitateľská gramotnosť. Nedostatočná, nevyzretá čitateľská gramotnosť vedie v konečnom dôsledku k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní sa na trhu práce.
So zámerom zvýšenia kvality vzdelávania v základných školách vyhlásilo ministerstvo školstva začiatkom júna minulého roku výzvu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť, ktorá bola uzavretá 15. marca 2019. O finančné prostriedky sa mohli uchádzať základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom výzvy bolo skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. V súčasnosti školy ešte realizujú veľkú časť aktivít v rámci schválených projektov, keďže doba ich trvania bola stanovená v rozpätí 12 – 24 mesiacov.

Kvôli previazaniu výučby s ďalšími stupňami vzdelávania bola obdobná výzva, rozšírená o rozvoj finančnej gramotnosti, vyhlásená aj pre všetky gymnázia na Slovensku. Jeho názvov je Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Výzvu ministerstvo uzavrelo 4. júla 2019. Školy v súčasnosti realizujú schválené projekty. Je to preto, lebo projekty trvajú najmenej 18 mesiacov a najviac 36 mesiacov.

Ministerstvo školstva každoročne podporuje aj vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti prostredníctvom výzvy na podporu takto zameraných rozvojových projektov škôl. V roku 2019 na tento účel vyčlenilo sumu 50 000 eur a odborná komisia schválila žiadosti 23 stredných škôl a troch základných škôl.

K zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by malo prispieť aj zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a prírodné a technické odbory v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej. Pri aplikovanej úrovni hovoríme o maturite v kontexte matematickej gramotnosti, pričom nám ide o to, aby absolventi stredných škôl získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život. Momentálne je táto myšlienka vo fáze rokovaní odbornej komisie.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.