Kto je kto: pani ekonómka Anetta Čaplánová

BRATISLAVA – Anetta Čaplánová je významná slovenská ekonómka.

Vedie katedru ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je autorkou mnohých štúdií uznávaných medzinárodnou vedeckou komunitou.

Bola členkou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  To je nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky.

Profesorka Anetta Čaplánová sa zaoberá nasledovnými oblasťami výskumu: nová inštitucionálna ekonómia teória verejnej voľby, ekonómia verejného sektora, behaviorálna ekonómia, metodológia ekonómie .

Profesorka Anetta Čaplánová, PhD. absolvovala vysokoškolské štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v roku 1989, počas štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave tiež medziodborové štúdium žurnalistiky. V rokoch 1989-1992 bola na študijných pobytoch na Univerzite Komenského v Bratislave a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Pedagogicky pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) od roku 1995. Prednáša v slovenskom a anglickom jazyku na
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia predmety Základy ekonómie 1 a Základy ekonómie 2, Vývoj ekonomickej vedy, Behaviorálnu ekonómiu, Teória verejnej voľby a na doktorandskom štúdiu učí predmet Pokročilé témy z mikroekonómie.

Na fakulte je osobou zodpovednou za študijné programy Aplikovaná ekonómia na 1. a 2. stupni štúdia a Economics na 3. stupni štúdia a predsedníčkou sub-odborovej komisie Economics na 3. stupni štúdia. Ako vysokoškolská profesorka som pedagogicky pôsobila na zahraničných univerzitách NIDA v Bangkoku, na University of Antwerpen, Belgicko, University Technology Mara, Malajzia, ESCP Business School – Berlin campus.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na inštitucionálnu ekonómiu, behaviorálnu ekonómiu, environmentálnu ekonómiu a ekonómiu verejného sektora. Absolvovala viaceré výskumné pobyty v zahraničí. K najvýznamnejším patria výskumný pobyt v International Centre for Economic Research, Torino, Spears School of Business, Oklahoma State University, Medzinárodný menový fond, University of Bath, Department of Economics and Social Sciences.

Bola riešiteľkou, zodpovednou riešiteľkou. a koordinátorkou viac ako 35 domácich a zahraničných projektov, vrátane projektov financovaných Európskou komisiou. V súčasnosti som zodpovednou riešiteľkou projektov: „Overcoming Digital Divide in Europe and Southeast Asian Universities” (ODDEA) (Horizon Europe, MSCA SE, 2022-2026, na ktorom participuje ďalších sedem zahraničných výskumných inštitúcií), “Collaboration for Effective Digital Education“ (D-Collab, Erasmus+, 2021-2023), “Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík“ (VEGA, 2019-2022) a lokálnou koordinátorkou projektu APVV „Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve“ (2019-2022).

Manažment

V rokoch  2009-2015 bola prorektorkou EU v Bratislave pre manažovanie akademických projektov (2009-2011) a pre vedu a doktorandské štúdium (2011-
2015). V tomto období sme s kolegami z vedenia univerzity pripravili vstup EU v Bratislave do procesu medzinárodnej akreditácie AACSB, prípravu spoločného študijného programu s Nottingham Trent University, UK „International Finance“ a spoluprácu pri realizácii dvojitého a spoločného študijného programu s univerzitou NIDA, Bangkok, Thajsko ako aj MBA program s Franklin University, Columbus, USA.

Realizovala aj podpis zmluvy o spolupráci s OECD zameranej na odborné stáže doktorandov EU v Bratislave v OECD. V rokoch 2015-2022 bola členkou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Ako členka RRZ sa podieľala aj na riadení tejto inštitúcie a zastupovala Radu aj na rokovaniach so zahraničným partnermi ako napríklad  OECD, Európska komisia, MMF, ratingové agentúry, národné fiškálne rady. Od roku 2020 je vedúcou Katedry ekonomickej teórie na NHF EU v Bratislave.

Vzdelanie

Profesorka Anetta Čaplánová je od roku 2012  profesorkou. Inaugovala vo vednom odbore: Ekonomická teória 2002 EU v Bratislave.

Okrem iného bola na stáži na London School of Economics, na letnej škole „Global Macroeconomic Challenges“, Oklahomskej štátna univerzita, Stillwater, USA, v Inštitúte hospodárskej politiky, UFSIA, University of Antwerpen, Belgicko, Štúdium manažérskej ekonómie, stáž  na Tilburg University, Brabant, Tilburg, Nizozemsko, Štúdium Teoretickej ekonómie.

Doteraz publikovala 218 publikačných výstupov v rôznych kategóriách, ktoré sú zaregistrované v Slovenskej ekonomickej knižnici. Uvedené publikačné výstupy zahŕňajú vysokoškolské učebnice, vedecké monografie, príspevky v karentovaných a impaktovaných vedeckých časopisoch v SR a v zahraničí, v ostatných vedeckých časopisoch, zborníkoch z konferencií v SR a v zahraničí a v ďalších kategóriách.

Vo Web of Science má registrovaných 30 publikačných výstupov a 156 citácií  v databáze Scopus 31 publikačných výstupov a 151 citácií. Za moje publikačné výstupy boli udelené Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za najlepší vedecký článok v zahraničnom karentovanom časopise (2011), v kategórii vysokoškolské učebnice (1998), Cena Slovenského literárneho fondu za najlepšiu encyklopedickú publikáciu (2011), má  Cenu rektora Varšavskej ekonomickej univerzity za najlepšiu vedeckú monografiu (2010).