ISKRA: systém riadenia kríz rovná sa vzor plytvania peňazí

BRATISLAVA – – Ministerstvo hospodárstva ešte v roku 2013 iniciovalo vybudovanie vlastného informačného systému pre krízové riadenie – ISKRA.

Použitie bezmála 24 miliónov eur nebolo odôvodnené a ani posúdené žiadnou pracovnou skupinou či odbornou analýzou. Systém ISKRA bol podľa názoru národnej autority pre oblasť externej kontroly budovaný nad rámec zákonnej pôsobnosti a kompetenčnej zodpovednosti rezortu hospodárstva. Utajenie celého procesu verejného obstarania projektu nemalo opodstatnenie. Kontrolóri to považujú za účelové konanie s cieľom vyhnúť sa pravidlám transparentného nakladania s verejnými financiami.

„ISKRA môže slúžiť ako ukážkový príklad plytvania štátnymi prostriedkami. Rezort hospodárstva budoval informačný systém pre krízové riadenie v ostatných siedmych rokoch za milióny eur. Projekt nebol vecne zdôvodnený a v konečnom dôsledku nebol ani nikdy nasadený do prevádzky. Je viac ako povážlivé, že ministerstvo nevedelo kontrolórom predložiť víťaznú ponuku pre druhú fázu projektu“, konštatuje Ľubomír Andrassy podpredseda NKÚ.

Kontrolný úrad na základe identifikovaných nedostatkov upozornil súčasné vedenie ministerstva na viacnásobné porušenie rozpočtových pravidiel v oblasti finančnej disciplíny. Kontrolóri svoje zistenia odstúpia na ďalšie správne konanie Úradu vládneho auditu, ale aj na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní z dôvodu možného porušenia povinností pri správe cudzieho majetku či zneužitia právomoci verejného činiteľa. „Už počas výkonu kontroly sme informovali šéfa rezortu o závažných zisteniach a odporúčali sme mu, aby sa zamestnanci ministerstva zdržali až do ukončenia kontroly akýchkoľvek finančných operácií súvisiacich s projektom ISKRA. Napriek tomu došlo k predĺženiu termínu dodania predmetu zmluvy najprv do konca roku 2019 a následne až do decembra 2020“, dopĺňa podpredseda NKÚ