Informácia o činnosti a aktivitách SOPK v roku 2022

V roku 2022 úrad a regionálne komory SOPK realizovali najmä tieto aktivity :

 

 • Uskutočnených bolo 23 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 207 zástupcov slovenských firiem.

(V roku 2021: 14 misií, 143 firiem)

 

 • Prijatých bolo 10 obchodných misií zo zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 173 zástupcov slovenských firiem. (V roku 2021: 11 misií, 135 firiem)

 

 • 22 slovenských firiem sa zúčastnilo na 7 veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti. (V roku 2021: 19 firiem, 7 veľtrhy)

 

 • Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v sledovanom období 108 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 1 770 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov. (V roku 2021: 131 vzdelávacích aktivít, 1 585 účastníkov)

 

 • Poskytnutých bolo 1 201 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom, z toho 245 konzultácií nečlenom a zahraničným osobám.

(V roku 2021: 666 služieb, 494 nečlenom)

Prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách boli otázky colno-certifikačnej agendy, ATA karnety, e-ONP systém, vypĺňanie elektronických osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru (ONP) na stránke www.sopk.sk, podmienky SOPK na vydanie potvrdenia Vyššia moc v pandémii COVID-19, vydávanie osvedčení cez portál IS SOPK, vidimácia iných dokumentov, verifikácia vydaných ONP, zahraničný obchod – trhy mimo EÚ, vis major (vojenský konflikt Rusko – Ukrajina), prepájanie vzdelávania a praxe, ochrana priemyselného vlastníctva (projekt InProTool).

 • V priebehu roku 2022 SOPK operatívne zabezpečovala pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych noriem, opatreniam v oblasti podnikateľského sektora, ako aj k nelegislatívnym materiálom týkajúcim sa podnikateľského sektora. Za sledované obdobie boli vypracované stanoviská a pripomienky (28) (v roku 2021: 29) najmä z oblasti školstva a vzdelávania, výskumu a vývoja pokročilých jadrových technológií s potenciálom výroby vodíka, verejného obstarávania, katastra nehnuteľností a  iné.

Ďalej boli kladené otázky týkajúce sa živnostenského a obchodného registra vrátane zápisov novovzniknutých spoločností, otázky týkajúce sa získania potvrdení o stave obchodných spoločností, o dĺžke poskytovania služieb na území SR, o tom, či je spoločnosť v predĺžení, úpadku, či bol alebo nebol na spoločnosť vyhlásený konkurz, otázky z oblasti ochrany osobných údajov a zverejňovania zmlúv.

Stanoviská a pripomienky boli vypracované k predloženým právnym normám, vrátane ich novelizácií, a boli vypracované a koordinované v spolupráci s členskou základňou komory.

Do legislatívneho procesu boli priebežne podľa potrieb postupne zapájaní zástupcovia pracovných orgánov SOPK, ako aj odborní pracovníci komory v predbežnom pripomienkovom a medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podnikateľská verejnosť bola informovaná o aktivitách SOPK prostredníctvom účasti jej zástupcov na rokovaniach sekcií, komorového časopisu Obchod Priemysel Hospodárstvo a webového sídla komory www.sopk.sk. V rámci vnútrokomorovej právnej činnosti boli pripomienkované alebo vypracované návrhy právnych noriem týkajúcich sa vnútornej činnosti SOPK, medzinárodnej komorovej činnosti a spolupráce so združeniami podnikateľov a tiež so školskými inštitúciami.

 • Pracoviská SOPK overili za sledované obdobie 21 673 obchodných dokladov, z toho 19 971 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze.

(V roku 2021: 30 223 dokladov, 27 189 osvedčení o pôvode tovaru)

 • Za rok 2022 bolo vystavených 176 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz. Za sledované obdobie bolo vybavených 10 reklamácií slovenských ATA karnetov. (V roku 2021: 145 ATA karnetov, 11 reklamácií slovenských ATA karnetov)

 

 • V rámci vydavateľskej činnosti SOPK bola v januári 2022 v súlade s edičným plánom vydaná publikácia „Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2022 a rozbor výsledkov ekonomického prieskumu SOPK 2021 – 2022“ a prezentovaná na konferencii SOPK v januári 2022.

Po druhý raz v histórii – išlo už o 25. ročník konferencie – sa konferencia konala online a po druhý raz bola publikácia vydaná v elektronickej forme (vo formáte PDF).

V decembri 2022 SOPK vydá „Katalóg veľtrhov a výstav v SR 2023“, opäť bude v elektronickej forme (vo formáte PDF).

Útvar medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie SOPK vydal 6 letákov EEN s tematikou Jednotného trhu.

Košická regionálna komora SOPK vydala praktického sprievodcu ochranou priemyselných a autorských práv pod názvom „ Ako efektívne chrániť Vaše priemyselné vlastníctvo?

Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila a vydala 3 propagačné materiály – Publikácie projektu EDU4future – Vzdelávať pre budúcnosť, IO1 Medzinárodná metodológia, IO2 Národná správa

 • V súvislosti so zabezpečovaním efektívnej informovanosti členskej základne, ako aj širšej občianskej verejnosti o činnosti orgánov SOPK vždy prvý pondelok v mesiaci vychádza komorové periodikum Obchod Priemysel Hospodárstvo, ktoré sprostredkúva aktuálne informácie. Informačnú atraktivitu zvyšujú mesačné prílohy regionálnych komôr, zverejňovanie pripomienok k návrhom právnych noriem, ktoré sa dotýkajú podnikateľskej sféry, ako aj aktuálne témy k hospodárskej situácii na Slovensku, v tomto roku sú to hlavne aktivity SOPK v súvislosti s koronakrízou. V roku 2022 bolo vydaných 12 čísiel, už štyri roky vychádza mesačník v elektronickej forme.

Okrem toho Bratislavská regionálna komora SOPK vydáva pre svojich členov časopis „Prešporský podnikateľ“, tiež v elektronickej forme.

 • S cieľom informovať čo najširšiu podnikateľskú verejnosť o aktivitách SOPK komora od roku 2018 uverejňuje príspevky na sociálnej sieti LinkedIn.
 • V roku 2022 pracoviská SOPK realizovali 10 projektov vrátane projektov z predchádzajúcich rokov. Ide predovšetkým o projekty, ktoré umožňujú skvalitňovať poskytované služby komory v prospech podnikateľskej verejnosti.

Niektoré projekty realizujú regionálne komory SOPK samostatne, niektoré realizujú viaceré regionálne komory SOPK spoločne, prípadne aj s Úradom SOPK.

 

 • Na Rozhodcovský súd SOPK za obdobie od 1. januára do 22. novembra 2022 boli podané žaloby v celkovej výške 1,958.762,90 € pohľadávok, z toho žaloby s medzinárodným prvkom vo výške pohľadávok 1,717.622,90 € a vnútroštátne žaloby vo výške pohľadávok 241.140 €.

(V roku 2021: 48,456.388,11 € v celkovej výške, medzinárodný prvok: 47,998.219,59 €, vnútroštátne: 458.168,52 €) 

 • V sledovanom období SOPK celkovo poskytla 32 500 služieb v hodnote 1 200 000 €, a to pre 1 300 podnikateľských subjektov. Niektoré služby poskytuje komora svojim členom bezplatne, resp. so zľavami.

(V roku 2021: 43 200 služieb v hodnote 1 320 000 € pre vyše 2 008 subjektov) 

 • V predchádzajúcom období zaviedla SOPK tzv. „Balíček služieb“, v rámci ktorého niektorí členovia komory zapojení do tejto aktivity poskytujú zľavy zo služieb, prípadne i z vlastnej produkcie iným členom komory. K 31. decembru 2022 komora eviduje 15 členov zapojených do tejto aktivity. (V roku 2021: 19 členov)
 • V roku 2022 v rámci SOPK pôsobilo 5 odborných poradných orgánov – výborov, a to: ekonomický, zahraničnoobchodný, pre priemyselnú politiku, pre regionálny rozvoj a výbor pre vzdelávanie.
 • Pri SOPK pôsobí tiež 14 odborných celoštátnych sekcií (sekcia bánk a poisťovní, obehového hospodárstva, energetiky, logistiky a zasielateľstva, cestovného ruchu, veľtrhov a výstav, výskumu a vývoja, agropotravinárska sekcia, sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania, výrobcov obranného priemyslu a ďalšie).
 • V rámci spolupráce so zahraničím pôsobia aj zmiešané hospodárske výbory, ktoré boli vytvorené s Portugalskom, Tureckom, Taiwanom, Iránom, Čínou, Indiou a zmiešané podnikateľské rady, ktoré boli vytvorené s Ukrajinou a Vietnamom.

V rámci SOPK sú vytvorené zmiešané obchodné komory – Slovensko-poľská obchodná komora a Slovensko-maďarská obchodná komora. V apríli 2019 bolo otvorené zastúpenie SOPK v Moskve, v priestoroch veľvyslanectva SR.

Okrem toho má SOPK, v záujme rozširovania vzájomných bilaterálnych obchodných vzťahov so zahraničím, uzavretých

 • 116 dohôd o spolupráci so zahraničnými obchodnými komorami
 • 21 dohôd o zriadení spoločných výborov na národnej úrovni
 • 170 dohôd – tie majú uzatvorené regionálne komory SOPK s regionálnymi obchodnými komorami v zahraničí

SOPK na zvýšenie účinnosti svojej podpory a pomoci podnikateľom podpísala 6. júla 2021 Memorandum o spolupráci so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR, ktorého cieľom je podporovať členov oboch inštitúcií v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky, výzbroje, služieb a materiálu v tuzemsku i v zahraničí. Okrem toho SOPK s rovnakým zámerom podpísala v predchádzajúcich rokoch Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (2020) a má podpísanú tiež Zmluvu o spolupráci s Ministerstvom obrany SR (2019).

 • SOPK má svoje zastúpenie aj v medzinárodných komorách, a to v Združení európskych obchodných a priemyselných komôr – Eurochambres (sídlo v Bruseli) a v Medzinárodnej obchodnej komore (sídlo v Paríži), kde predseda SOPK zastáva funkciu čestného predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory.

 

 • Zasadanie Zhromaždenia delegátov SOPK sa tento rok konalo (po 2 rokoch, kedy sa tieto zasadnutia najvyššieho orgánu SOPK konali online formou) prezenčne 2. 6. 2022.

Zasadnutie bolo volebné – po voľbách v jednotlivých regiónoch, ktoré sa uskutočnili v jarných mesiacoch, sa na Zhromaždení delegátov SOPK volilo nové vedenie SOPK (predseda, traja podpredsedovia a generálny tajomník), členovia predstavenstva a členovia dozornej rady.

 

 • Predstavenstvo SOPK na zasadaní v októbri 2022 vyhlásilo nový ročník súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní pre rok 2022, prihlášky je možné posielať do konca januára 2023.

 

 • V roku 2022 Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie 7 Zlatých medailí SOPK – Ing. Júliusovi Kriváňovi, spoločnosti AVEX electronics, s.r.o. Oravská Lesná, spoločnosti TRITON, spol. s r.o. Bratislava, KULLA SK s.r.o. Bratislava, spoločnosti Orange Slovensko a.s. Bratislava a BIOTIKA a.s. Slovenská Ľupča.

Okrem toho Predstavenstvo SOPK schválilo 31 Čestných uznaní SOPK, ktoré udeľuje komora domácim a zahraničným osobám a podnikateľským subjektom za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky, zahraničného obchodu a podnikania.

Bratislava, december 2022