Imrich Karvaš: hospodárska štatistika Slovenska

BRATISLAVA – Imrich Karvaš počas II. svetovej vojny bol prvým guvernérom Slovenskej národnej banky, centrálnej banky Slovenského štátu. (* 25. február 1903, Varšany (dnes Kalinčiakovo, Levice) – † 20. február 1981, Bratislava)

Imrich Karvaš zabezpečil financovanie Slovenského národného povstania.

Bol to vedec  ktorý sa venoval analýzam mnohých aspektov vývoja národného hospodárstva. Publikoval aj v časopise Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave Hospodárske rozhľady.

Medzi jeho významné analýzy patrili: Vývoj miezd v kovopriemysle bratislavskom (1928), Hospodárska štatistika Slovenska (1928), Medzinárodný menový problém so zvláštnym zreteľom na francúzsku štabilizáciu (1929), Prvky kolektivistického hospodárenia v individualistickom hospodárskom poriadku (1930), Obilný monopol (1934).

Finančné noviny zverejňujú úvod do publikácie Hospodárska štatistika Slovenska. Text sú v slovenskom jazyku danej doby. Mal inú formu.

Hospodárska štatistika v poslednej dobe nadobudla pre praktickú hospodársku politika veľkého významu . Štatistika zachyťuje objektívne objektívne znaky hospodárskeho života, z ktorých možno usudzovať na prosperitu, po prípade na krízu. Rozborom údajov z minulosti a analýzou pomerov, ktoré priamo alebo nepriamo pôsobily k vzniku zjavov, ktoré štatistika číselne zacyhitla, môžeme predvídať určitou pravdepodobnosťou udalosti udalosti hospodárske, ktoré majú v najbližšej budúcnosti nastať. Na tomto princípe sa zakladá šetrenie konjunktúry, ktoré sa po válke sa zavádza takmer vo všetkých, priemyselne vyvinutých.  Metódy, ktorými sa konjukturálne šetrenia hospodárskeho života sprevádzajú delíme na dva druhy (Deutsch: Konjunktur und Unternehmung, Berlin 1928, strana 12):

a) predmetom šetrenia je hospodársky život vo svojom celku – národné hospodárstvo alebo svetové hospodárstvo – pričom sa hlavný dôraz sa kladie na zmeny v celkovom hospodárskom procese,

b) predmetom šetrenia sú hospodárske jednotky za tým účelom, aby situácia hospodárskych jednotiek bola spoločne preskúmaná. (5)

Obchodná a priemyselná komora v Bratislave sa rozhodla po dohode a v súčinnosti s ostatnými komorami na Slovensku, so Sdružením slovenského priemyslu a inými korporáciami systematicky sledovať hospodársky život na Slovensku a štatistické výsledky tohto šetrenia budú zverejňované pravidelne v “Hospodárskych rozhľadoch”, počnúc januárom 1929. (6)

Práca je rozdelená na 7 častí, a to: na časť všeobecnú, zemedelstvo, baníctvo a hutníctvo, priemysel, obchod a doprava, peňažníctvo a sociálna štatitsuika. (7)

Bibliografický údaj. Zvláštna otlač “HOSPODÁRSKYCH ROZHĽADOV “Ročník III., číslo 4. 1928. Vydala Obchodná a priemyselná komora v Bratislave. Tlačou Slovenskej kníhtlačiarne v Bratislave. Ružová 12. In: I. Karvaš. Drobné spisy.  strany 1 – 116. Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied. Signatúra I B  207.

Výber Vladimír Bačišin, Kamianiec-Podoľská štátna univerzita, Ukrajina, Ivana Lennerová, Ekonomická univerzita Bratislava.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.