Gazprom je stále najväčšia plynárenská firma

MOSKVA / BRUSEL / NEW YORK / LONDÝN – Tržby z predaja Gazpromu podľa IFRS v roku 2021 vzrástli o 62 % na 10,24 bilióna rubľov. pod vplyvom mimoriadne pozitívnych trhových cenových podmienok.

Čistý zisk Gazpromu podľa IFRS za rok 2021 dosiahol 2,16 bilióna rubľov. oproti 0,16 bilióna rubľov. o rok skôr. EBITDA vzrástla o 151 % na 3,68 bilióna ruských rubľov. Kurz rubľa bol 1. januára 2022 taký, že 1 EUR  sa vymieňal za približne 61 RUB.

Gazprom má najbohatšie zásoby zemného plynu na svete a je svetovým lídrom v jeho produkcii. Spoločnosť je výrazne podhodnotená v porovnaní s ruskými a globálnymi partnermi, pokiaľ ide o porovnávaciu analýzu prevádzkovej výkonnosti.

Preukázané zásoby zemného plynu spoločnosti boli podľa výročnej správy za rok 2020 na úrovni asi 19 biliónov metrov kubických. m., viac ako trikrát vyšší ako jeho kľúčový globálny náprotivok, Saudi Aramco. Priemerná ročná produkcia je asi 500 miliárd kubických metrov. oproti asi 100 miliardám kubických metrov v Saudi Aramco. Zároveň kapitalizácia arabského plynárenského monopolu 20-krát prevyšuje kapitalizáciu Gazpromu.

Podiel Gazpromu na svetových zásobách plynu je 16%, v Rusku – 70%. Podiel spoločnosti na európskom trhu je približne 30 %.

Táto okolnosť chráni Gazprom pred posilnením západných sankcií a sprísnením vnútorného regulačného tlaku. Zdá sa, že dôvodom je, že finančné a ekonomické obmedzenia voči Gazpromu vedú k poklesu investícií kľúčového výrobcu v tomto odvetví, zvýšenej hrozbe nedostatku a novému kolu rastu cien na odbytových trhoch spoločnosti.

Gazprom aktívne diverzifikuje svoje podnikanie, znižuje priemyselné a regionálne riziká. Podľa odhadov sa v prognózovanom období zvýši podiel petrochemických produktov a predaja na ázijskom trhu do konca roka 2027 na približne 18 % v porovnaní s približne 3 % v roku 2022.

K 26. aprílu 2022 sa dodávky Gazpromu do krajín EÚ v januári až apríli znížili o 30 %. Na tomto pozadí podľa najnovších informácií Gazpromu vývoz do krajín mimo Spoločesntva nezávislých štátov  od 1. januára do 15. mája 2022 predstavoval 55,9 miliardy metrov kubických. – o 26,5% alebo 20,2 miliárd kubických metrov. menej ako v rovnakom období v roku 2021. Ak bude tento trend pokračovať, teoreticky bude vývoz plynu do EÚ do konca roku 2022 predstavovať len asi 103 miliárd metrov kubických. m Podiel “Gazprom” na európskom trhu podľa tohto scenára klesne na približne 20%.

V najbližších štvrťrokoch však na základe analýzy informácií z odvetvia nebudú na trhu žiadne významné voľné zdroje plynu, ktoré by existujúci alebo potenciálni vývozcovia mohli dodávať do Európy. Výnimkou je Nórsko, ktorého spoločnosti v apríli oznámili možnosť zvýšenia dodávok v strednodobom horizonte o 20 miliárd metrov kubických. m plynu, čo predstavuje približne 4 % potrieb dovozu EÚ. Nevylučujeme, že EÚ bude môcť navýšiť ešte niekoľko percent dodávok plynu vďaka aktívne rastúcemu podielu amerického predaja LNG, ako aj dodávok z Alžírska a množstva ďalších krajín.

Po odhadovanom poklese o 10 % v roku 2022 sa však potenciál ďalšieho zníženia dodávok Gazpromu na európsky trh javí ako obmedzený.

Podľa Gazpromu s odvolaním sa na odhady Wood Makenzie a HIS Markit vzrastie dopyt EÚ po dovoze zemného plynu do roku 2035 na 407 – 454 miliárd kubických metrov. oproti 322-324 miliardám kubických metrov. m plynu od roku 2020. Tento odhad je konzervatívny, berúc do úvahy rast dopytu o 1,4 % ročne, neznamená možnosť zrýchlenia rastu spotreby zdrojov. Napriek tomu sa aj tento odhad blíži k nárastu svetovej produkcie plynu. V rokoch 2000-2021 v priemere to bolo 2%-3% r/r. oproti 4 % v rokoch 1970-1990. V nadchádzajúcich rokoch, pod vplyvom očakávaného rastu nákladov na úverové zdroje, sa zdá možné zhoršenie štatistiky produkcie uhľovodíkov tradičnej pre takéto cykly v USA a Nórsku. Významný je podiel Ruskej federácie na svetovom exporte plynu, ktorý predstavuje približne 16 %. Vzhľadom na túto situáciu a s prihliadnutím na nedostatok významných informácií o možnostiach diverzifikácie dovozu EÚ v rámci dlhodobých odhadov držíme export Gazpromu do EÚ stabilný na úrovni 130 miliárd metrov kubických. m. Veríme, že táto predpoveď je konzervatívna.

k

Nedostatok plynu v EÚ je stabilný. Je to spôsobené predovšetkým vyčerpaním alebo vysokým rizikom ťažby miestnych ložísk vhodných na rozvoj, predovšetkým groningenského. Po druhé, je tu efekt znížených investícií do ťažby a spracovania fosílnych palív pri relatívne vysokých nákladoch a zvýšených prevádzkových rizík pri výrobe a udržiavaní zelenej energie.

Podobné problémy majú aj iné rozvinuté trhy. Po globálnej úverovej kríze v roku 2008 sa zdá, že vyspelé ekonomiky majú zvýšené obavy z nového šoku s rastúcimi mierami dlhu a infláciou. V dôsledku toho sa priemerný ročný rast reálneho HDP v eurozóne a Spojených štátoch znížil o polovicu, z 2 % v rokoch 1998-2008. až 1 % v rokoch 2009-2021 Investičná aktivita poklesla, čo predurčuje jednak dlhodobé podfinancovanie investícií do ťažby a spracovania tradičných zdrojov, ako aj pokles dopytu trhu po technologických inováciách v alternatívnej energetike. Problém nedostatku na trhu so surovinami sa teda javí ako štrukturálny. Na jeho vyriešenie je potrebné výrazné a udržateľné zníženie dlhovej záťaže vo vyspelých krajinách.

V rámci týchto odhadov zaraďujeme do prognózy zvýšenie európskych cien plynu v rokoch 2022-2027. o 25  % v priemere po ich raste o 48 % v rokoch 2013-2021  a náraste o 9 % v rokoch 2008-2012. Očakávame, že ceny plynu sa stabilizujú v druhej polovici roku 2022 na úrovni 1 000 USD za 1 000 metrov kubických. Pokles exportu Gazpromu je viac ako kompenzovaný rastúcimi predajnými cenami. V roku 2022 budú podľa odhadov predstavovať približne 500 dolárov za 1000 metrov kubických.

V tomto prípade vychádzame z výpočtov štruktúry oceňovania zmlúv Gazpromu, v ktorých je 20 % zmlúv „viazaných“ na ceny ropy, 50 % na spotové ceny plynu a 30 % na forwardové zmluvy s termínmi od štvrťroka do r. rok. Trhové odhady nákladov na plynovodný plyn na základe údajov FCS za december 2021, keď sa svetové ceny plynu začali stabilizovať blízko súčasnej úrovne, zároveň dosahujú približne 500 dolárov za 1 000 metrov kubických. Priemerné náklady na export plynovodov v roku 2021 boli 274 USD za 1 000 metrov kubických.

Očakávame, že volatilita cien plynu sa zníži. Počas štvrtého štvrťroku 2021 došlo k výraznému rozdielu v cenách plynu v porovnaní s cenami ropy na trhu, ak sa vezme do úvahy porovnávacia energetická účinnosť týchto uhľovodíkov. Pri súčasných cenách je táto kurzová nerovnováha prakticky odstránená.

Stále očakávame stabilizáciu výmenného kurzu rubľa v najbližších štvrťrokoch v rozmedzí 65-75 rubľov za jeden americký dolár.

Odhadujeme priemerný ročný nárast objemu výroby a predaja Gazpromu v rokoch 2022-2027. o 3 %, v rokoch 2003-2021 nárast tohto ukazovateľa sa v priemere blížil nule. V tomto prípade je kľúčovým motorom rastu rast dodávok do Číny a realizácia projektu petrochemického komplexu v Ust-Luga. Rast predaja plynu v Rusku a krajinách SNŠ konzervatívne odhadujeme na 2 % a 3 % medziročný priemer.

Gazprom v roku 2021 zvýšil produkciu plynu o 62,2 miliardy metrov kubických v porovnaní s minulým rokom až 514,8 miliardy metrov kubických. Vývoz plynu do krajín mimo SNŠ v roku 2021 vzrástol o 5,8 miliardy metrov kubických. m., až 185,1 miliardy metrov kubických. V roku 2021 dodal Gazprom na ruský trh z prepravnej sústavy plynu maximálny objem plynu od roku 2013 – 257,8 miliardy metrov kubických. m.

Od 1. januára do 15. mája 2022 Gazprom podľa predbežných údajov vyrobil 193,8 miliardy metrov kubických. m. plynu. To je o 3,7 % alebo 7,5 miliardy metrov kubických. m menej ako v roku 2021

Gazprom v máji uviedol, že ruské sankcie na poľský EuroPol GAZ znamenali zákaz využívania kapacity 33 miliárd kubických metrov plynovodu Jamal-Európa pre Gazprom  ročne. Už skôr bolo avizované 34 % zníženie dodávok cez Ukrajinu pod vplyvom ukončenia akceptácie tranzitného plynu cez kompresorovú stanicu Novopskov. Odhaduje sa, že prepravná kapacita Gazpromu na konci mája klesla približne o 26 % na približne 130 miliárd metrov kubických. m) Berúc do úvahy vyššie uvedené strednodobé prognózy dodávok plynu spoločnosti na európsky trh, veríme, že Gazprom nebude v strednodobom horizonte pociťovať nedostatok kapacít na prepravu plynu v európskom smere.

V rámci dlhodobých hodnotení sa ako dôležitý faktor javí vstup Gazpromu na trh s polymérmi. Pre obchod, výrobu a export polyetylénu je kľúčovým trhom, ktorý určuje globálny trend, tradične čínsky. Vyhliadky súvisia s praxou zavádzania environmentálnych zákazov zo strany orgánov ČĽR na dovoz polyetylénového odpadu a produktov primárneho spracovania týchto odpadov, ako aj s aktívnym rastom online obchodu v Číne a vo svete ako celku. Nárast obratu na tomto trhu bol 15%-25% v posledných rokoch.

Stabilnú dynamiku ekonomickej aktivity na čínskom trhu, ktorý je kľúčový pre biznis výrobcov polymérov, očakávame aj v prognózovanom období pod vplyvom aktívnych opatrení menových stimulov, daňovej a administratívnej politiky v Číne. Riziká súvisia s vplyvom rastu nákladov na úverové zdroje na ukazovatele spotrebiteľského dopytu v USA a EÚ – kľúčových obchodných partnerov Číny.

Rizikom je aj zvýšenie ponuky na trhu v dôsledku dosiahnutia projektovanej kapacity ZapSibu. Ak vezmeme do úvahy výstavbu Ust-Luga, spolu by mali ročne vyprodukovať 2 milióny, respektíve 3 milióny ton polymérov. Treba však poznamenať, že tento objem na základe štatistík za posledné tri roky zodpovedá celkovému nárastu dovozu polymérov do Číny len za rok a pol.

Pomer nárastu dovozu polymérových produktov v Číne k dynamike čínskeho HDP sa podľa priemyselných zdrojov, ako sú nezávislé Commodity Intelligence Services, pohybuje od 1x do 3x. Zároveň dominujú regióny s deficitom bilancie ponuky a dopytu vo svete, medzi ktoré patrí Európa, Afrika, Stredná a Južná Amerika, ako aj Ázia, s výnimkou Blízkeho východu. To vytvára možnosti pre diverzifikáciu predajných regiónov v prípade poklesu dopytu na jednotlivých trhoch.

V rámci dlhodobých konzervatívnych odhadov produkcie na základe komentárov vedenia Gazpromu očakávame, že export zemného plynu do Číny sa do roku 2035 zvýši na 80 miliárd m3. m. V rokoch 2022-2027 Očakávame rast exportu plynu Gazpromu do Číny na 40 miliárd kubických metrov. oproti 10,2 miliardám kubických metrov  na konci roku 2021.

Tržby z predaja Gazpromu podľa IFRS v roku 2021 vzrástli o 62 % na 10,24 bilióna rubľov. pod vplyvom mimoriadne pozitívnych trhových cenových podmienok. Čistý zisk Gazpromu podľa IFRS za rok 2021 dosiahol 2,16 bilióna rubľov. oproti 0,16 bilióna rubľov. o rok skôr. EBITDA vzrástla o 151 % na 3,68 bilióna RUB.

Na základe vyššie uvedených odhadov očakávame, že do konca roka 2022 budú tržby spoločnosti, EBITDA a čistý zisk dosahovať 14,16 bilióna RUB, resp. 5,52 bilióna RUB. a 3,54 bilióna rubľov.

V roku 2022 Gazprom zvýšil kapitálové investície z 1,758 bilióna rubľov. až 2,258 bilióna rubľov. Ťahúňom rastu investícií sú náklady na splyňovanie s odhadovaným objemom 2 biliónov rubľov. viac ako 10 rokov, ktorá pravdepodobne porastie s infláciou.

Berúc však do úvahy cenovú dynamiku na kľúčových trhoch Gazpromu v súčasnosti, zakladáme naše odhady na pomere CAPEX k výnosom na úrovniach nepresahujúcich 21 %. Pre porovnanie, rozpätie tohto ukazovateľa bolo v rokoch 2003-2012 a 2013-2021. približne 24 % a 21 %.

Na tomto pozadí sa hodnotí pomer čistého peňažného toku k príjmom v rokoch 2022-2027. v priemere 6 % oproti 3 % v rokoch 2003-2012. a tiež 3 % v rokoch 2013-2021. Podľa našich odhadov bude rast tržieb spoločnosti v rokoch 2022-2027 bude v priemere 17 % ročne oproti 24 % v rokoch 2004-2012. a 11 % v rokoch 2013-2021.

Spoločnosť je v porovnaní finančných a prevádzkových násobkov výrazne lacnejšia ako ruskí rovesníci.

Podľa dividendovej politiky Gazpromu musí objem prostriedkov vyčlenených na výplatu dividend predstavovať aspoň 50 % upraveného čistého zisku. Na získanie tohto ukazovateľa upraveného čistého zisku sa čistý finančný výsledok spoločnosti pripadajúci na akcionárov zvýši o sumu kurzových strát Gazpromu a zníži sa o množstvo ďalších ukazovateľov. V dôsledku toho sa upravený čistý zisk “Gazpromu” na konci minulého roka odhaduje na 2 487 miliárd rubľov. Predstavenstvo odporučilo, aby výročné zhromaždenie rozhodlo o výplate dividend za rok 2021 vo výške 52,53 RUB, čo zodpovedá výplate 50 % zo stanovenej sumy. Na konci roka 2022 je naša základná predpoveď pre výplatu dividend spoločnosti 74,25 RUB. na papieri.

Na základe predložených strednodobých a dlhodobých hodnotení kmeňových akcií Gazpromu je naša odhadovaná cieľová úroveň cien kmeňových akcií spoločnosti na konci prvého polroka 2023 373,1 RUB. na akciu, čo znamená 21% rastový potenciál a odporúčanie Kúpiť. Ocenenie zohľadňuje 20 % diskont pre netrhové riziká.