Filozofia: enviromentálni autori bijú na poplach

Tohtoročné piate číslo časopisu Filozofia sa venuje problematike enviromentálnej filozofie, alebo ak chcete filozofie životného prostredia. Časopis Filozofia vydáva Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Zostavovateľom časopisu a autorom úvodnej štúdie je Richard Sťahel. V svojom príspevku posudzuje Gaia hypotézu alebo Gaia teóriu Jamesa Lovelocka.  Podľa tejto koncepcia sa  ekologický systém planéty vníma ako superorganizmus. Marek Hrubec analyzuje posun od sociálnych a enviromentálnych konfliktov k upozorňovaniu na problémy životného prostredia. Petra Gümplová v svojom príspevku posudzuje spravodlivosť, či nespravodlivosť prístupu k prírodným zdrojom.

Břetislav Horyna sa v sekcii časopisu venovanej úvahám esejam venuje problematike aktuálnosti vo filozofii- Filozofia je aktuálne podľa neho vtedy, keď chce niekoho o niečom presvedčiť. Dušan Špirko sa v svojej eseji zaoberá problematikou zodpovednosti za životné prostredie, ktorú filozofi nazývajú enviromentálna zodpovednosť.

Richard Sťahel a Garvey James do piateho čňisla časopisu Filozofia napísali aj recenzie kníh iných autorov.

Environmentálna filozofia je oblasť filozofie, ktorá sa zaoberá prírodným prostredím a miestom človeka v ňom [1]. Pýta sa na kľúčové otázky týkajúce sa vzťahov životného prostredia človeka, ako napríklad „Čo máme na mysli, keď hovoríme o prírode?“. “Aká je hodnota prirodzeného, ​​to je nehumánneho prostredia pre nás, alebo sama o sebe?” “Ako by sme mali reagovať na environmentálne výzvy, ako je zhoršovanie životného prostredia, znečisťovanie a zmena klímy?” “Ako môžeme najlepšie pochopiť vzťah medzi prírodným svetom a ľudskou technológiou a rozvojom?” a “Aké je naše miesto v prírodnom svete?” Ako taký sa jedinečne stavia ako pole, ktoré sa má zaoberať výzvami 21. storočia. Environmentálna filozofia zahŕňa environmentálnu etiku, environmentálnu estetiku, ekofeminizmus, environmentálnu hermeneutiku a environmentálnu teológiu [2]. Niektoré z hlavných oblastí záujmu environmentálnych filozofov sú: definície životného prostredia a prírody, problematika hodnotenia životného prostredia, morálny stav živočíchov a rastlín, ohrotené druhy, enviromentalizmus a hlbinná ekológia, estetická hodnota prírody, či ekofenomenológia.

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.