Ficová: ako fungujú štátne rezervné fondy vo svete

HAŽÍN NAD CIROCHOU – Ako fungujú štátne rezervné fondy (ŠRF) ? Na  otázky Finančných novín odpovedá ekonómka Antónia Ficová.  Poznámka Finačných novín: Antónia Ficová nie je v žiadnom príbuzenskom vzťahu s predsedom strany Smer – sociálna demokracia Robertom Ficom. 

Štátny investičný fond (sovereign wealth fund  investuje do skutočných a finančných aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, drahé kovy alebo do alternatívnych investícií, ako je napríklad súkromný kapitál. alebo hedžové fondy. Štátne investičné fondy investujú globálne.

Aký je investičný proces štýl šátnych investičných fondov?

Po prvé, stratégia ŠRF by mala určovať rizikový apetít a cielené výnosy, ktoré by sa mali definovať a ktoré by sa mali odrážať počas ich celého investičného procesu. Po druhé, v procese rozhodovania sa vyžaduje jasné porozumenie hnacích síl hodnoty, stratégií tvorby hodnoty a realizácie každej investície. Po tretie, riadenie po investícii znamená zabezpečenie zosúladenia stimulov so stratégiou. Inými slovami, aktívne sledovanie a dosahovanie tvorby hodnoty a rizík identifikovaných v investičnom procese. Po štvrté, meranie. Inými slovami, je nevyhnutné jasne definovať a sledovať finančné a sociálno-ekonomické výnosy ŠRF pomocou opatrení vhodných pre každé aktívum, ale so širokou konzistentnosťou naprieč investíciami, aby sa umožnila spoľahlivá interná a externá komunikácia výnosov.

Podľa Preqin, spoločnosť, ktorá poskytuje finančné dáta, so sídlom v Londýne, sa uvádza že každý štátny investičný fond je iný, viac do tej miery, pokiaľ ide o jeho vlastné charakteristiky, ciele a kultúru. Inými slovami, neexistuje žiadny univerzálny rámec na hodnotenie všetkých investícií a investičných príležitostí. Ďalším kľúčovým aspektom je však schopnosť získať prístup k príležitostiam, ktoré nie sú dostupné pre ostatných. Stručne povedané, robustný rámec hodnotenia investícií pomôže dosiahnuť výhody zvýšenej návratnosti prostredníctvom faktorov:

Po prvé, zvýšená prísnosť, nezávislá výzva a neustále zlepšovanie investičného procesu.

Po druhé, účinné a efektívne postupy riadenia a merania investícií po ukončení obchodu. Po tretie, silnejšie riadenie rizika na úrovni fondu aj portfólia. V dôsledku vyššie uvedených faktorov môžeme povedať, že dobré riadenie vecí verejných a transparentnosť v rámci hodnotenia investícií sú kľúčom k dosiahnutiu úspechu.

 

Ako teda definovať čo sú štátne rezervné fondy pre laikov a ich význam v súčasnosti?

Existuje mnoho rôznych definícií ŠRF. Na jednej strane Európska komisia uvádza, že pomenovanie ŠRF zdôrazňuje štátne investičné nástroje, ktoré spravujú diverzifikované portfólio domácich a medzinárodných finančných aktív.

Na druhej strane sa ŠRF vytvárajú hlavne vtedy, keď krajiny majú prebytočné príjmy, rezervy a ich vlády sa domnievajú, že by bolo výhodné spravovať tieto aktíva s ohľadom na budúce požiadavky na likviditu a ako spôsob stabilizácie nepravidelných tokov príjmov.

Miracky a Bortolotti objasnili tieto definície ŠRF: (i) investičný fond namiesto prevádzkovej spoločnosti, (ii) ktorý je v úplnom vlastníctve suverénnej vlády, inými slovami organizovaný osobitne od centrálnej banky alebo ministerstva financií, chráni ho pred nadmerným politickým vplyvom, (iii) ktoré vynakladá medzinárodné a domáce investície do rôznych rizikových aktív, (iv) ktoré sú poverené hľadaním obchodnej návratnosti, a (v) dôchodkový fond, fond nie je financovaný z príspevkov od dôchodcov a nemá prúd záväzkov voči jednotlivým občanom.

Niečo od prvých autorov z teórie o štátnych rezervných fondov…

Napriek tomu je dôležité spomenúť niekoľko štúdií na tému ŠRF hlavne od roku 2007. Na tento výskum sa špecializovali, najmä S. G  Jones, a J. A.  Ocampo,, ktorí podrobne predstavili vývoj devízových aktív v rôznych častiach rozvojového sveta, optimálne rezervy, vypracovali širší rámec pre analýzu motívov akumulácie devízových aktív. Ďalej, Matoo, A. – Subramanian, A. (2008) opísali nerovnováhu medzi podhodnotenými výmennými kurzami a SWF. Navrhli vo WTO nové pravidlá na disciplinárne stíhanie prípadov značného podhodnotenia, ktoré možno jednoznačne pripísať konaniu vlády. Aj R. Beck, a M.  Fidora, poskytli informácie o vplyve štátnych investičných fondov (SWF) na globálne finančné trhy, o vplyve prevodu tradičných devízových rezerv na SWF na globálne kapitálové toky. Aj ďalší autori,  predstavili systematický (normatívny) spôsob, akým sú hlavné črty štruktúry riadenia ŠRF vo vzťahu k jeho cieľom a riadeniu investícií, ktoré môžu zabezpečiť jeho efektívnu prevádzku a zvýšiť jej finančnú výkonnosť. Aj z. Bodie, a M.  Brière opísali správu suverénneho bohatstva z hľadiska teórie podmienených nárokov. Navrhujú inštitucionálne usporiadanie, ktoré by mohlo túto prekážku prekonať a umožniť účinnú koordináciu. Napríklad P. Rose opísal vývoj regulácie zahraničných investícií v posledných rokoch, analýzu zákona o zahraničných investíciách v USA (FINSA), vrátane hlavných zákonných definícií, ktoré určujú regulačnú cestu zahraničnej investičnej transakcie.

 

Aj L. A. Backer,  opísal, že ŠRF stelesňujú a replikujú kolízie medzi dvoma tektonickými silami, ktoré brzdia cestu k novému normatívnemu rámcu riadenia a moci. Etemad, A. (2014) preskúmal vplyv štátnych fondov na volatilitu makro-premenných. Autor ukázal, že krajiny s ropnými fondmi znížili volatilitu spotrebiteľských cien a voľných peňazí v porovnaní s krajinami bez fondov poznamenali, že pre štátne investičné fondy a iné formy štátneho kapitálu existujú nevymožiteľné politické rozmery.