Cena ministerky kultúry SR za umenie

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková odmenila osobnosti slovenskej kultúry  cenou ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia. Informácie o odmenených umelcov poskytla finančným novinám hovorkyňa Janka Burdová

ANTON BALÁŽ -za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu  s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky.

MÁRIA KRÁĽOVIČOVÁ –za celoživotný mimoriadny umelecký vklad do novodobej histórie slovenského divadla a slovenského divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho herectva.

 GIZELA VECLOVÁ –za celoživotný tvorivý prínos a osobnostný vklad pri stvárňovaní postáv vo viacerých žánroch hudobno-dramatického umenia na scénach divadiel na Slovensku s dôrazom na dlhoročné pôsobenie v spevohre Divadla Nová scéna.

PAVOL ZELENAY-za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby s dôrazom na jeho umelecký vklad skladateľa a aranžéra populárnej piesne, ako aj aktivity v oblasti vedecko-publicistickej, dokumentačnej a historickej reflexie slovenskej populárnej hudby a významný podiel pri zrode a formovaní festivalu Bratislavská lýra.

 ONDREJ DEMO – za mimoriadny prínos v oblasti hudobného folklóru, zberateľskú činnosť, úpravy ľudových piesní s prihliadnutím na celoživotný podiel na propagácii hudobného folklóru prostredníctvom rozhlasovej a filmovej tvorby.

LADISLAV BURLAS  -za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti slovenskej hudobnej kultúry s dôrazom na jeho umelecký vklad v oblasti skladateľskej tvorby, mimoriadny vedecký prínos vo sfére muzikológie a za dlhoročné pedagogické pôsobenie, ktorým spoluformoval nové generácie skladateľov a muzikológov.

ALEXANDER VIKA – za celoživotný prínos v oblasti výtvarného umenia osobitne v oblasti monumentálnej plastiky, reliéfnej a medailérskej tvorby s prihliadnutím na jeho dlhoročné pedagogické pôsobenie.

JAROSLAV BLAHO – za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní  opernej časti letného festivalu Zámocké hry zvolenské.

 JURAJ KUBÁNKA – za celoživotné umelecké pôsobenie a výrazný podiel na rozvoji slovenských profesionálnych folklórnych súborov SĽUK a Lúčnica, osobitne za výnimočnú choreografickú tvorbu s nezameniteľným tanečným rukopisom.

 IGNÁC BIZMAYER – za celoživotnú výnimočnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného umenia, osobitne za jedinečné diela v oblasti  figurálnej tvorby, keramickej plastiky a úžitkovej dekoratívnej keramiky inšpirované slovenskými tradíciami a kultúrnym dedičstvom, ktorými si získal vysoké uznanie doma i v zahraničí.

 Cena ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré ministerka udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Návrh na udelenie ceny predkladajú odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra.

Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia – sklenenej plastiky znázorňujúceho bájneho okrídleného koňa Pegasa, je slovenský sklársky výtvarník Palo Macho.